Bezdrôtové napájanie cez Wi-Fi môže fungovať

Na­še do­mác­nos­ti by sa moh­li v bu­dúc­nos­ti zba­viť sple­ti káb­lov a množ­stva na­bí­ja­čiek. Tím vý­skum­ní­kov z Was­hin­gton­skej uni­ver­zi­ty pra­cu­je na bez­drô­to­vom sys­té­me na­pá­ja­nia vy­uží­va­jú­com exis­tu­jú­ce sie­te Wi-Fi a kon­ver­ziu sig­ná­lov z mo­di­fi­ko­va­né­ho rou­te­ra (tzv. PoWiFi) na ener­giu. Ener­gia z rá­dio­vých vĺn vy­sie­la­ných rou­te­rom sa pre­ve­die na jed­nos­mer­ný prúd po­mo­cou „us­mer­ňo­va­ča" rov­na­ko, ako so­lár­ne pa­ne­ly pre­me­nia sve­tel­nú ener­giu na elek­tric­kú. Po­tom sa po­mo­cou pre­vod­ní­ka DC-DC prúd pre­ve­die na správ­ne na­pä­tie.

Sys­tém sa za­tiaľ pou­ží­va v šies­tich do­mác­nos­tiach v Seatt­li a zdá sa, že sa os­ved­čil. Aby na­pá­ja­nie neov­plyv­ňo­va­lo pri­po­je­nie na inter­net, tím up­ra­vil rou­ter, aby na­pá­jal za­ria­de­nia len v ča­se, keď sú po­žia­dav­ky na pri­po­je­nie pod ur­či­tou pra­ho­vou hod­no­tou. Ná­hod­ný sig­nál sa pre­ná­ša aj v prí­pa­de, keď nik­to v do­mác­nos­ti nie je pri­po­je­ný na inter­net, aby Wi-Fi rou­ter mo­hol prie­bež­ne pos­ky­to­vať ener­giu.

Pred­sta­ve­ný pro­to­typ rou­te­ra je schop­ný bez­drô­to­vo na­bí­jať elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia, ako sú sen­zo­ry tep­lo­ty, ba­té­rie ka­mier s níz­kym roz­lí­še­ním, ale aj bež­né na­bí­ja­teľ­né ba­té­rie, na vzdia­le­nosť tak­mer 30 stôp, pri­čom na­ďa­lej pos­ky­tu­je pri­po­je­nie na inter­net. Vplyv na pre­no­so­vé rých­los­ti rou­te­ra nie je vý­raz­ný. Sa­moz­rej­me, rou­ter pos­ky­tu­je len ma­lé množ­stvo ener­gie. Sig­nál Wi-Fi je to­tiž v mno­hých kra­ji­nách prís­ne re­gu­lo­va­ný (v USA 23 dBm, 1 W, v Euró­pe len 20 dBm, 100 mW). Ener­gia sa však mô­že zís­ka­vať z via­ce­rých ka­ná­lov sú­čas­ne.

Sen­zo­ry po­há­ňa­né Wi-Fi pri­po­je­ním na inter­net by sa moh­li pou­žiť nap­rík­lad na mo­ni­to­ro­va­nie kva­li­ty ov­zdu­šia. Zba­ve­nie sa sta­ros­tí s ich na­pá­ja­ním by moh­lo od­strá­niť jed­nu z pre­ká­žok pri vy­uží­va­ní tých­to tech­no­ló­gií. Ak­tív­ne sen­zo­ry pre inter­net ve­cí by tak ne­pot­re­bo­va­li vlast­ný zdroj ener­gie, ale by sa na­pá­ja­li z oko­li­té­ho pros­tre­dia.

Ved­ci svo­ju prá­cu vy­svet­li­li v člán­ku pub­li­ko­va­nom v arxiv.org

Zdroj: wired.co.uk
newscien­tist.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter