JAPONSKO: Solárnemu lietadlu sa po pristátí poškodilo krídlo

Lie­tad­lu na so­lár­ny po­hon So­lar Im­pul­se-2 sa krát­ko po pon­del­ko­vom nep­lá­no­va­nom pris­tá­tí v Ja­pon­sku poš­ko­di­lo jed­no z krí­del. Op­ra­va by ma­la tr­vať mi­ni­mál­ne týž­deň.

Pi­lot An­dré Bor­schberg mu­sel v pon­de­lok v no­ci pre ne­priaz­ni­vé po­ča­sie pre­ru­šiť sied­mu eta­pu ces­ty oko­lo sve­ta z čín­ske­ho Nan­kin­gu na Ha­vaj a pris­táť v ja­pon­skej Na­go­ji. Na­koľ­ko však šlo o nep­lá­no­va­nú za­stáv­ku, na mies­te ne­bol prip­ra­ve­ný mo­bil­ný han­gár a vie­tor lie­tad­lo mier­ne poš­ko­dil.

"Na jed­nom z krí­del doš­lo k men­šie­mu poš­ko­de­niu, kto­ré si vy­žia­da mi­ni­mál­ne týž­deň na op­ra­vu. Nej­de však o váž­nej­ší prob­lém," uvie­dol na so­ciál­nej a mik­rob­lo­go­va­cej sie­ti Twit­ter dru­hý pi­lot Bertrand Pic­card, kto­rý sa v kok­pi­te strie­da s Bor­schber­gom. V lie­tad­le je však vždy len je­den z nich. Lie­tad­lo sa už mo­men­tál­ne na­chá­dza v spo­mí­na­nom mo­bil­nom han­gá­ri, pri­čom tech­ni­ci ur­ču­jú zá­važ­nosť poš­ko­de­nia. Po do­kon­če­ní op­ra­vy po­tom bu­dú mu­sieť me­teo­ro­ló­go­via náj­sť naj­vhod­nej­ší ter­mín štar­tu, aby So­lar Im­pul­se-2 mo­hol pok­ra­čo­vať v ces­te oko­lo sve­ta.

So­lar Im­pul­se-2 má roz­pä­tie krí­del 72 met­rov, vá­ži však iba 2,3 to­ny. Je­ho let oko­lo Ze­me od­štar­to­val 9. mar­ca v Abú Za­bí v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch, pri­čom pr­vá eta­pa ma­la cieľ v Omá­ne, od­kiaľ sa lie­tad­lo cez Arab­ské mo­re dos­ta­lo do In­die. Po­čas toh­to le­tu vy­tvo­ril Pic­card re­kord pre naj­dl­hší nep­re­ru­šo­va­ný let na so­lár­ny po­hon, keď pre­le­tel 1 468 ki­lo­met­rov.

Ten is­tý pi­lot po­tom vy­tvo­ril aj rých­lost­ný re­kord pre so­lár­ne lie­tad­lo, keď po­čas le­tu z Vá­rá­na­sí do Man­da­lay v Mjan­mar­sku do­sia­hol rých­losť 216 ki­lo­met­rov za ho­di­nu. Z Mjan­mar­ska pok­ra­čo­va­la tra­sa do Čí­ny, pri­čom po Ha­va­ji bu­dú ďal­šie me­dzip­ris­tá­tia v USA a buď v juž­nej Euró­pe ale­bo Ma­ro­ku, pri­čom cie­ľom je spo­mí­na­né Abú Za­bí. Za­stáv­ky vy­uží­va­jú na od­dych pi­lo­tov, údr­žbu lie­tad­la a tiež ší­re­nie in­for­má­cií o so­lár­nej ener­gii.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter