Prekvapenie? Yotaphone má zadné vrátka na sledovanie ruskou tajnou službou

Rus­ký an­droi­do­vý smar­tfón, kto­rý je zná­my tým, že na je­ho za­dnej stra­ne sa na­chá­dza se­kun­dár­ny e-ink dis­plej, má eš­te ďal­šiu špe­ciál­nu fun­kciu. Ob­sa­hu­je za­dné vrát­ka, kto­ré umož­ňu­jú bý­va­lé­mu KGB (dnes Fe­de­rál­na bez­peč­nos­tná služ­ba, FSB) sle­do­vať súk­rom­né zá­le­ži­tos­ti pou­ží­va­te­ľov. A čo je naj­viac šo­ku­jú­ce, priz­nal to sám Sergej Če­me­zov, šéf spo­loč­nos­ti Ros­tech spon­zo­ro­va­nej rus­kou vlá­dou, kto­rá smar­tfón vy­rá­ba.

„FSB bu­de mať prís­tup k pou­ží­va­teľ­ským dá­tam. Inak by sme ne­moh­li pre­dá­vať náš te­le­fón. Moh­li by ho pou­ží­vať te­ro­ris­ti a zlo­čin­ci," po­ve­dal Če­me­zov. Pod­ľa ne­ho je te­da ne­vyh­nut­né vy­ba­viť te­le­fón bac­kdoo­rom, aby sa nes­tal nás­tro­jom te­ro­ris­tov.

Nes­kôr však vy­dal vy­hlá­se­nie, v kto­rom zdô­raz­nil, že zvláš­tne služ­by Rus­kej fe­de­rá­cie bu­dú môcť zís­kať prís­tup k in­for­má­ciám z Yotap­ho­nu iba na vy­žia­da­nie a v sú­la­de s práv­ny­mi pred­pis­mi, te­da na zá­kla­de roz­hod­nu­tia sú­du. Rov­na­ko vraj mô­žu zís­kať prís­tup aj k za­ria­de­niam iných vý­rob­cov, ako je App­le či Sam­sung, ako aj k dá­tam pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vých slu­žieb a mo­bil­ných ope­rá­to­rov.

Če­me­zov pris­ľú­bil vy­da­nie tre­tej ver­zie Yotap­ho­nu na feb­ruár 2016 a prav­de­po­dob­ne v le­te v ro­ku 2016 prí­de aj ce­no­vo dos­tup­ná ver­zia toh­to te­le­fó­nu. Spo­loč­nosť pra­cu­je aj na bez­drô­to­vej na­bí­jač­ke a tab­le­toch.

Zdroj: pho­nea­re­na.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter