Nechajte sa s budíkom SensorWake prebudiť vôňou peňazí, kávy či čerstvých croissantov

Aj pre vás je ran­né vstá­va­nie nez­ne­si­teľ­né utr­pe­nie? Čo ke­by ste sa ne­cha­li kaž­dé rá­no bu­diť svo­jou naj­ob­ľú­be­nej­šou vô­ňou?

Iba 18-roč­ný štu­dent Guillau­me Rollandz Fran­cúz­ska pri­šiel s my­šlien­kou na vy­tvo­re­nie uni­kát­ne­ho bu­dí­ka, kto­rý svoj­ho pou­ží­va­te­ľa pre­bu­dí je­ho naj­ob­ľú­be­nej­šou vô­ňou. Bu­dík Sen­sorWake fun­gu­je na prin­cí­pe kap­súl ob­sa­hu­jú­cich is­tú aró­mu, kto­rá sa v pres­ne nas­ta­ve­nom ča­se uvoľ­ní do vzdu­chu. Špe­ciál­ny sys­tém za­bez­pe­ču­je vy­púš­ťa­nie správ­nej dáv­ky vô­ne tak, aby vás do dvoch mi­nút pre­bu­di­la. Ke­by sa jej to však ne­po­da­ri­lo, po troch mi­nú­tach sa ro­zoz­vu­čí kla­sic­ký zvu­ko­vý sig­nál bu­dí­ka.

budik_aroma2.jpg

Na vý­ber má­te hneď z nie­koľ­kých dru­hov kap­súl - s vô­ňou es­pres­sa ale­bo tep­lé­ho crois­san­tu, bros­ky­ne a ja­ho­dy, s vô­ňou kve­tov a čer­stvo po­ko­se­nej trá­vy, s aró­mou ča­jov­ní­ka a čo­ko­lá­dy, prí­pad­ne mä­ty a zá­zvo­ru. Bu­dík Sen­sorWake sa mo­men­tál­ne sna­ží vy­zbie­rať 50-ti­síc USD na por­tá­li Kic­kstar­ter. Pre VIP zá­kaz­ní­kov má prip­ra­ve­ný pré­mio­vý ba­lí­ček kap­súl s vô­ňou do­lá­ra ale­bo ebe­nu. Tak­že akú vô­ňu by ste si zvo­li­li vy?


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter