Dron Yeair so štyrmi benzínovými motormi vydrží letieť hodinu

Rých­losť a vý­drž spot­re­bi­teľ­ských dro­nov je ob­me­dze­ná. Spra­vid­la do­sa­hu­jú rých­losť oko­lo 80 km/h a vy­dr­žia vo vzdu­chu asi 25 mi­nút. Ne­mec­ký star­tup airstier te­raz pred­sta­vil dron Yeair, kto­ré­ho po­hon za­bez­pe­ču­jú spa­ľo­va­cie mo­to­ry, a tak mô­že vy­dr­žať vo vzdu­chu ho­di­nu, pri­čom je­ho maximál­na rých­losť je 100 km/h. Do­let je 55 km a dron une­sie nák­lad s hmot­nos­ťou až 5 kg.

To pod­ľa spo­loč­nos­ti airstier umož­ňu­je roz­ší­riť pou­ží­va­nie dro­nu nap­rík­lad na na­tá­ča­nie scén po­mo­cou pro­fe­sio­nál­nej ka­me­ry, sle­do­va­nie rých­lo sa po­hy­bu­jú­cich vo­zi­diel či zvie­rat, fil­mo­va­nie špor­to­vých ak­cií, ale aj dop­ra­vu to­va­ru na väč­šie vzdia­le­nos­ti.

Vďa­ka vý­kon­nej­ším spa­ľo­va­cím mo­to­rom (ob­jem 10 cm3, vý­kon 1 kW) mô­že Yeair lie­tať aj v sil­nej­šom vet­re. Na­vy­še je vy­ba­ve­ný duál­ny­mi mo­tor­mi - kaž­dý ro­tor má aj 600 W elek­tric­ký mo­tor, kto­rý sa pou­ži­je na udr­ža­nie dro­nu vo vzdu­chu v prí­pa­de po­ru­chy ben­zí­no­vé­ho mo­to­ra. Pod­ľa tvor­cov prá­ve tá­to kom­bi­ná­cia umož­ňu­je reali­zo­vať pot­reb­né ko­rek­cie, aby Yeair le­tel rov­na­ko sta­bil­ne ako elek­tric­ké dro­ny.

yeair2.jpg

Yeair je za­tiaľ v štá­diu fun­kčné­ho pro­to­ty­pu a na je­ho do­la­de­nie a roz­beh­nu­tie vý­ro­by tvor­co­via spus­ti­li kam­paň na por­tá­li Kic­kstar­ter. Pris­pie­va­te­lia mô­žu dron zís­kať za 1399 do­lá­rov, do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v má­ji 2016.

Zdroj: te­chre­pub­lic.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter