Vyskúšajte účinky marihuany na vlastnej koži. Tento pocit vám navodia špeciálne okuliare

Za­ují­ma­lo vás nie­ke­dy, aké je to, byť pod vply­vom ma­ri­hua­ny? Na to, aby ste to zis­ti­li, ju ne­mu­sí­te skú­šať. Na tr­hu sa ob­ja­vi­li špe­ciál­ne oku­lia­re, kto­ré vám účin­ky tej­to omam­nej lát­ky na­vo­dia sa­my.

okuliare_marihuana.jpg

Uni­kát­na kon­cep­cia umož­ňu­je bez­peč­ne si­mu­lo­vať ne­ga­tív­ne účin­ky ma­ri­hua­ny, a to s maximál­nou hod­no­ver­nos­ťou. Po na­sa­de­ní oku­lia­rov sa vám okam­ži­te zní­ži vi­di­teľ­nosť, ob­raz sa vám roz­ma­že a mies­ta­mi mô­že­te vi­dieť dvoj­mo. Ok­rem iné­ho vás ov­plyv­nia pri rie­še­ní jed­no­du­chých úloh, vy­vo­la­jú vo vás mier­ny po­cit zá­vra­tu či ne­voľ­nos­ti, spô­so­bia vám prob­lé­my s rov­no­vá­hou a koor­di­ná­ciou po­hy­bu, spo­ma­lia va­še reak­cie, zní­žia kon­cen­trá­ciu te­la, prí­pad­ne za­prí­či­nia krát­ko­do­bú stra­tu pa­mä­te.

Ne­kon­ven­čné oku­lia­re náj­du up­lat­ne­nie ako vý­uč­bo­vá a pre­ven­tív­na po­môc­ka v proti­dro­go­vých cen­trách, v ško­lách ale­bo v po­li­caj­ných zlož­kách. Ich ce­na sa u nás po­hy­bu­je oko­lo 150 eur.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter