Vývojári zo Silicon Valley prešli na novú stravu. Proteínové prášky ich „naspídujú“

V ka­li­for­nskom Si­li­con Valley sa ob­ja­vil no­vý trend. Sof­tvé­ro­ví vý­vo­já­ri preš­li na no­vé stra­vo­va­nie. Kla­sic­ké jed­lo vy­me­ni­li za pro­teí­no­vé práš­ky. Dô­vo­dom však nie je sna­ha nab­rať sva­lo­vú hmo­tu a vy­ze­rať lep­šie, ale ušet­riť čas, kto­rý mô­že kon­ku­ren­cia vy­užiť vo svoj pros­pech. Túž­ba byť pro­duk­tív­nej­ší a ús­peš­nej­ší sa sta­la sil­nej­šou ako čo­koľ­vek iné.

Pro­teí­no­vé práš­ky, ako nap­rík­lad Soy­lent, Schmilk či Peop­le Chow, sa roz­rá­ba­jú s vo­dou ale­bo mlie­kom a na roz­diel od po­dob­ných pro­duk­tov pre špor­tov­cov nie je ich fun­kciou stať sa dopl­nkom stra­vy, ale jej náh­ra­dou. Práš­ky sú zväč­ša neochu­te­né a pod­ľa vý­rob­cov ma­jú ideál­ne che­mic­ko-bio­lo­gic­ké zlo­že­nie, ako biel­ko­vi­ny, uh­ľo­hyd­rá­ty, mas­tné ky­se­li­ny, vlák­ni­ny, vi­ta­mí­ny, hor­čík, že­le­zo, zi­nok a iné dopl­nky.

soylent.jpg

Zá­ujem o pro­teí­no­vé práš­ky v ob­las­ti Si­li­con Valley neus­tá­le na­ras­tá. Len za pr­vý rok sa pro­teí­no­vé­ho práš­ku Soy­lent pre­da­lo neu­ve­ri­teľ­ných 6 mi­lió­nov por­cií.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter