Apple má patent na 3D multidisplej na sledovanie obrazu viacerými používateľmi naraz

App­le pri­šiel s no­vou tech­no­ló­giou, kto­rá pou­ží­va­te­ľom umož­ní vi­dieť 3D ob­jek­ty bez nut­nos­ti na­sa­de­nia oku­lia­rov. S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou pôj­de o no­vé tab­le­ty App­le iPad, kde 3D gra­fi­ku uví­ta­jú pre­dov­šet­kým mi­lov­ní­ci po­čí­ta­čo­vých hier či vi­deí. Nes­kôr by moh­li prísť na rad aj ďal­šie za­ria­de­nia, ako iP­ho­ny, no­te­boo­ky, prí­pad­ne sto­lo­vé po­čí­ta­če.

Ino­va­tív­ne prís­tro­je bu­dú fun­go­vať na prin­cí­pe via­ce­rých zob­ra­zo­va­cích vrs­tiev, tak­že kaž­dé­mu oku bu­de pre­mie­ta­ný iný ob­raz. Ľud­ský mo­zog si ob­ra­zy nás­led­ne spra­cu­je a vy­tvo­rí ilú­ziu troj­roz­mer­né­ho ob­jek­tu. Aby bol 3D efekt čo naj­pô­so­bi­vej­ší, adap­tív­ny LCD dis­plej bu­de sle­do­vať po­lo­hu očí pou­ží­va­te­ľa a up­ra­vo­vať ob­raz pod­ľa ich po­hy­bu.

apple_3d_displej_oci.jpg

Ok­rem to­ho za­ria­de­nia s no­vou tech­no­ló­giou umož­nia zob­ra­ziť via­ce­ro od­liš­ných ob­ra­zov na­raz, aby sa kaž­dý z je­ho pou­ží­va­te­ľov mo­hol po­ze­rať na nie­čo iné v zá­vis­los­ti od je­ho zor­né­ho uh­la. Keď­že pôj­de o vo­li­teľ­nú fun­kciu, pou­ží­va­teľ si ju bu­de môcť za­pnúť/vy­pnúť, ke­dy­koľ­vek bu­de chcieť.

Pa­tent po­dal App­le už v no­vem­bri 2013, ale po­dob­ným sys­té­mom sa už pred­tým pres­lá­vi­la her­ná kon­zo­la Nin­ten­do 3DS.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter