V ČR sa začína pilotná prevádzka bezdrôtovej siete pre internet vecí

T-Mo­bi­le a Blue Cell Networks v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou SIG­FOX za­čí­na­jú v Čes­kej re­pub­li­ke pi­lot­nú pre­vádz­ku bez­drô­to­vej sie­te ur­če­nej pre inter­net ve­cí. Tes­to­va­nie sa bu­de us­ku­toč­ňo­vať na nie­koľ­kých vy­sie­la­čoch ope­rá­to­ra v Pra­he a na zá­kla­de vý­sled­kov par­tne­ri roz­hod­nú, či sie­ťou SIG­FOX pos­tup­ne pok­ry­jú ce­lú Čes­kú re­pub­li­ku.

Úzko­pás­mo­vé tech­no­ló­gie SIG­FOX na pri­pá­ja­nie za­ria­de­ní pos­ky­tu­jú obojstran­nú ko­nek­ti­vi­tu s veľ­mi dl­hým do­sa­hom a vy­so­kou ka­pa­ci­tou. Sieť dopĺňa exis­tu­jú­ce ši­ro­ko­pás­mo­vé mo­bil­né sys­té­my ur­če­né pre pot­re­by dá­to­vo ná­roč­ných smar­tfó­nov a ďal­ších mo­bil­ných prís­tro­jov.

SIG­FOX sa in­šta­lu­je na štan­dar­dné mo­bil­né vy­sie­la­če a umož­ňu­je eko­no­mic­ký a ener­ge­tic­ky ús­por­ný pre­nos ma­lých ob­je­mov dát (šif­ro­va­né sprá­vy do veľ­kos­ti 12 bi­tov) na dl­hé vzdia­le­nos­ti (v mest­ských zá­stav­bách 3 až 10 km, na vi­die­ku 30 až 50 km). Teo­re­tic­ká rých­losť ko­mu­ni­ká­cie je až 100 bi­tov za se­kun­du. Sieť SIG­FOX je navr­hnu­tá na od­os­la­nie asi 140 správ den­ne.

Po­čas pi­lot­nej pre­vádz­ky sa vy­skú­ša­jú tech­no­lo­gic­ké a prak­tic­ké mož­nos­ti rie­še­nia, naj­mä kva­li­ta pok­ry­tia zá­klad­ňo­vých sta­níc a pres­tup sig­ná­lu do bu­dov. Tes­to­va­nie sa bu­de reali­zo­vať v reál­nom pros­tre­dí, pôj­de nap­rík­lad o sle­do­va­nie že­lez­nič­ných va­gó­nov, mo­ni­to­ring voľ­ných par­ko­va­cích miest, ochra­nu do­mov a ma­jet­ku, do­hlia­da­nie na zvie­ra­tá a pod. Pr­vé vý­sled­ky tes­to­va­nia by ma­li byť ozná­me­né po­čas let­ných práz­dnin.

Zdroj: t-press.cz
sig­fox.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter