Robotický slimák slovenských študentov úspešne bodoval na olympiáde v USA

Na olym­piá­de pro­jek­tov I-SWEEEP - Inter­na­tio­nal Sus­tai­nab­le World (Ener­gy, En­gi­nee­ring, En­vi­ron­ment), kto­rá sa ten­to rok ko­na­la 7. - 11. má­ja v Hous­to­ne, sa zú­čas­tni­li tra­ja slo­ven­skí štu­den­ti - Do­mi­nik Ju­rač­ka z Bra­tis­la­vy so svo­jím pro­jek­tom Izo­lá­cia a ap­li­ká­cia mik­roor­ga­niz­mov schop­ných roz­kla­dať vy­bra­né prie­my­sel­né kon­ta­mi­nan­ty zo ži­vot­né­ho pros­tre­dia a dvo­ji­ca mla­dých ved­cov Igor Zov­tík a Mi­chal Ur­ban z Ko­šic­ké­ho kra­ja s tí­mo­vým pro­jek­tom Ro­bot Snail. Prá­ve za ten v texas­kom Hous­to­ne zís­ka­li hod­not­né oce­ne­nie - čes­tné uz­na­nie za za­slú­ži­lú prá­cu na olym­piá­de.

Vlas­tne ide o štvr­té mies­to v ka­te­gó­rií in­ži­nier­stvo, čo je ďal­ší ob­rov­ský slo­ven­ský ús­pech mla­dých ved­cov. Ro­bot Snail je vy­tvo­re­ný tak, aby do­ká­zal vy­liezť a zliezť reb­rík na bu­do­vách, ko­mí­noch a iných ob­jek­toch. Je navr­hnu­tý tak, aby sa pris­pô­so­bo­val pros­tre­diu, resp. dĺžke jed­not­li­vých me­dzier me­dzi schod­mi. Po­mo­cou prog­ra­mu mô­že­me kon­fi­gu­ro­vať rých­losť, spô­sob, ako aj uhol vy­sú­va­nia ra­mien ro­bo­ta. Je­ho zá­kla­dom je jed­not­ka Le­go EV3 v spo­je­ní s nie­koľ­ký­mi servom­ot­orm­i a sen­zor­mi.

Je­ho kos­tra je skonštruo­va­ná z du­ra­lo­vých a hli­ní­ko­vých pro­fi­lov, kto­ré za­bez­pe­ču­jú sta­bi­li­tu a extrém­ne níz­ku hmot­nosť konštruk­cie ro­bo­ta. Ro­bo­tu mož­no me­niť ra­me­ná a lep­šie ho tak pris­pô­so­biť pod­mien­kam tra­sy. Ro­bot je za­bez­pe­če­ný pois­tným okom na bez­peč­nos­tné la­no. Šír­ka ra­mien sa dá pod­ľa po­trieb nas­ta­viť tak, aby bol ro­bot schop­ný pre­ko­nať akú­koľ­vek pre­káž­ku. Za vy­tvo­re­ním ro­bo­ta a je­ho zdo­ko­na­ľo­va­ním sa skrý­va veľ­mi ve­ľa prá­ce, za kto­rú však zís­ka­li za­slú­že­ný osoh.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter