Oculus Rift bude podporovať iba Windows. Aký bude musieť byť počítač?

Chys­ta­ný head­set na vir­tuál­nu reali­tu s náz­vom Rift po­be­ží (as­poň v blíz­kej bu­dúc­nos­ti) len na ope­rač­nom sys­té­me Win­dows. Ver­ziu pre OS Mac a Li­nux vý­rob­ca head­se­tu Ocu­lus za­tiaľ zru­šil.

Ako Ocu­lus zve­rej­nil na webe, je­ho in­ži­nie­ri do­čas­ne za­sta­vi­li vý­voj ver­zií head­se­tu pre ope­rač­né sys­té­my Mac OS X a Li­nux. Aj keď vý­voj Rift aj pre tie­to sys­té­my bu­de v bu­dúc­nos­ti pok­ra­čo­vať, nie je za­tiaľ jas­né, ke­dy k to­mu dôj­de.

Ok­rem to­ho Ocu­lus zve­rej­nil aj od­po­rú­ča­né har­dvé­ro­vé ​​po­žia­dav­ky na des­kto­po­vé po­čí­ta­če, ku kto­rým bu­dú pou­ží­va­te­lia svo­je head­se­ty pri­pá­jať. Lap­to­py za­tiaľ pod­po­ro­va­né ne­bu­dú.

Od­po­rú­ča­né gra­fic­ké kar­ty pre PC sú AMD Ra­deon R9 290 a nVi­dia Ge­For­ce GTX 970 ale­bo vy­ššie, kým od­po­rú­ča­ný pro­ce­sor je In­tel i5-4590 či vy­šší. Ok­rem to­ho ma­jú mať po­čí­ta­če 8 GB pa­mä­te RAM, dva por­ty USB 3.0 a port HDMI 1.3. Pod­po­ro­va­ný ope­rač­ný sys­tém je Win­dows 7 SP 1 a vy­ššie.

Pod­ľa At­ma­na Bin­stoc­ka z Ocu­lus sta­no­ve­nie jed­not­ných špe­ci­fi­ká­cií zjed­no­du­ší pro­ces vý­vo­ja a umož­ní prog­ra­má­to­rom vy­tvá­rať ap­li­ká­cie a hry, kto­ré po­núk­nu kon­zis­tent­ný pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. A to je pod­ľa Bin­stoc­ka veľ­mi dô­le­ži­té, pre­to­že slab­ší har­dvér spros­tred­ku­je vir­tuál­nu reali­tu v ba­da­teľ­ne hor­šej kva­li­te.

Har­dvé­ro­vé ​​po­žia­dav­ky na PC pre­po­je­né s Ocu­lus Rift by sa pod­ľa Bin­stoc­ka v ča­se ne­ma­li me­niť, ce­na jed­not­li­vých kom­po­nen­tov však bu­de kle­sať, vďa­ka čo­mu si bu­de v bu­dúc­nos­ti kom­pa­ti­bil­ný po­čí­tač môcť za­ob­sta­rať čo­raz viac ľu­dí. Ako sme už uvied­li, pou­ží­va­te­lia lap­to­pov ma­jú za­tiaľ smo­lu.

Pod­ľa Bin­stoc­ka je to tak pre­to, že mno­ho lap­to­pov má iba in­teg­ro­va­nú GPU, kto­rá neu­mož­ňu­je bez­prob­lé­mo­vé fun­go­va­nie Rif­tu. Aj keď väč­ši­na sú­čas­ných lap­to­pov ne­má dos­ta­toč­ne vý­kon­nú gra­fic­kú kar­tu, mož­no oča­ká­vať, že aj to sa pos­tu­pom ča­su zme­ní.
Ocu­lus v pia­tok zve­rej­nil aj be­ta ver­ziu svoj­ho SDK (software de­ve­lop­ment kit) na vý­voj ap­li­ká­cií ur­če­ných pre je­ho head­set.

Mi­nu­lý týž­deň spo­loč­nosť Ocu­lus ozná­mi­la, že jej oča­ká­va­ný head­set Rift bu­de uve­de­ný na trh v pr­vom štvrťro­ku bu­dú­ce­ho ro­ka. O ce­ne sa zá­stup­co­via fir­my ne­vy­jad­ri­li. Rift vzi­šiel z crowdfun­din­go­vej kam­pa­ne v ro­ku 2012, pri­čom v mi­nu­lom ro­ku spo­loč­nosť za dve mi­liar­dy do­lá­rov kú­pil Fa­ce­book.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter