Prostredie nevhodné na prácu, vyčerpanie či pády ľudí zistia nové senzory IoT

No­vé sen­zo­ry IoT do­ká­žu zis­tiť, či člo­vek zme­nil svo­ju po­lo­hu, spa­dol na zem ale­bo je vy­sta­ve­ný vy­so­kým tep­lo­tám. Vy­uži­jú ich nap­rík­lad pa­cien­ti v ne­moc­ni­ciach ale­bo stav­bá­ri.

Sen­zo­ry, kto­ré pred­sta­vi­la fir­ma Fu­jit­su, sú umies­tne­né do ma­lé­ho za­ria­de­nia s veľ­kos­ťou znám­ky na list, kto­ré pre­ná­ša zís­ka­né dá­ta po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth Low Ener­gy.

Za­ria­de­nie mož­no umies­tniť do fit­ne­so­vých či iných ná­ram­kov - po­nú­ka sa nap­rík­lad pou­ži­tie pri ná­ram­kochv pa­cien­tov v ne­moc­ni­ciach či ná­ram­koch, kto­ré by moh­li no­siť pra­cov­ní­ci na stav­bách.

Sen­zo­ry však mož­no umies­tniť aj na rôz­ne iné ob­jek­ty, ako sú nap­rík­lad ná­kup­né ko­ší­ky či tzv. cho­dít­ka pre dô­chod­cov. Sen­zo­ry sú sú­čas­ťou clou­do­vej plat­for­my IoT Fu­jit­su, naz­va­nej Ubiquitousware.

Fu­jit­su pro­to­ty­py mi­nia­túr­nych za­ria­de­ní ten­to týž­deň vy­sta­vu­je na tech­no­lo­gic­kom Expe v To­kiu. Za­ria­de­nia s veľ­kos­ťou poš­to­vej znám­ky ob­sa­hu­jú množ­stvo sen­zo­rov, s kto­rý­mi sa mož­no bež­ne stret­núť v smar­tfó­noch, ako nap­rík­lad ak­ce­le­ro­me­ter, ba­ro­me­ter, gy­ros­kop a mik­ro­fón.

Umies­tniť do nich mož­no aj sen­zo­ry sní­ma­jú­ce tl­kot sr­dca a mo­du­ly GPS. Dá­ta zís­ka­né zo sen­zo­rov nás­led­ne vie ana­ly­zo­vať už spo­mí­na­ná clou­do­vá plat­for­ma.

Ubiquitousware vie po vy­hod­no­te­ní dát nap­rík­lad auto­ma­tic­ky po­sie­lať va­ro­va­nie vte­dy, keď pa­cient spad­ne ale­bo je pra­cov­ník vy­sta­ve­ný veľ­kej fy­zic­kej zá­ťa­ži či tep­lu.

Keď­že sen­zo­ry mô­žu spo­loč­nos­tiam pos­ky­to­vať pod­rob­né in­for­má­cie o ich za­mes­tnan­coch, je otáz­kou, či ne­bu­dú príl­iš na­rú­šať súk­ro­mie jed­not­li­vých pra­cov­ní­kov. Ako do­da­lo Fu­jit­su, ná­ram­ky sa da­jú vy­užiť aj na mo­ni­to­ro­va­nie to­ho, či si za­mes­tnan­ci ná­ho­dou ne­dá­va­jú pau­zu.

Na trh bu­dú pr­vé sen­zo­ry Fu­jit­su pod­ľa hlav­né­ho ma­na­žé­ra Fu­jit­su Ubiquitous Bu­si­ness Stra­te­gy Unit uve­de­né v de­cem­bri za bliž­šie neš­pe­ci­fi­ko­va­nú ce­nu.

S clou­do­vou plat­for­mou Ubiquitousware je pre­po­je­ná aj naj­nov­šia ver­zia náh­lav­nej súp­ra­vy Fu­jit­su, ur­če­ná pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov. Súp­ra­va má 0,4-pal­co­vý dis­plej umies­tne­ný pred jed­ným okom pra­cov­ní­ka (na kto­rý mož­no pre­mie­tať nap­rík­lad ma­nuál na zos­ta­vo­va­nie ur­či­té­ho pro­duk­tu), ka­me­ru, mik­ro­fón a rôz­ne sen­zo­ry.

Ako uvie­dlo Fu­jit­su, tie­to náh­lav­né súp­ra­vy vy­uži­jú pre­dov­šet­kým za­mes­tnan­ci pra­cu­jú­ci v to­vár­ňach či v te­ré­ne a umies­tniť ich mož­no aj na pril­by. Ov­lá­da­né sú po­mo­cou hla­so­vých po­ky­nov.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter