Dron Lily stačí vyhodiť do vzduchu. Sám vás automaticky sleduje a zhotoví akčné zábery

Spot­re­bi­teľ­ské dro­ny čo­raz čas­tej­šie slú­žia ako lie­ta­jú­ce ka­me­ry. Star­tup Li­ly sa sna­ží ta­ké­to fil­mo­va­nie čo naj­viac uľah­čiť. Je­ho dron sta­čí vy­ho­diť do vzdu­chu a o os­tat­né sa už pos­ta­rá sám. Bu­de sa pi­lo­to­vať a po­kú­si sa zís­kať čo naj­lep­šie zá­be­ry pre svoj­ho ma­ji­te­ľa.

Na to, aby sa dron od ma­ji­te­ľa veľ­mi nev­zdia­lil, slú­ži ma­lý GPS trac­ker, kto­rý má pou­ží­va­teľ vo vrec­ku ale­bo ho no­sí na zá­päs­tí. Vďa­ka ne­mu dron, kto­rý má in­teg­ro­va­nú tech­no­ló­giu po­čí­ta­čo­vé­ho vi­de­nia, do­ká­že roz­poz­nať svoj­ho ma­ji­te­ľa sle­do­vať je­ho ak­ti­vi­ty. GPS trac­ker sa pos­ta­rá aj o nah­rá­va­nie zvu­ku, kto­rý sa syn­chro­ni­zu­je s vi­deom. Mož­no sa tak vy­hnúť je­ho ru­še­niu hlu­kom ro­to­rov.

lily_gps_tracker.jpg

Dron svo­jou 12 Mpx ka­me­rou do­ká­že za­chy­tá­vať 1080p vi­deo pre 60 sním­kach za se­kun­du. Po­ly­kar­bo­ná­to­vé te­lo Li­ly od­olá aj tvr­dým pá­dom, na lep­šiu ochra­nu je ka­me­ra inter­ná, nie je na­mon­to­va­ná na von­kaj­šej stra­ne. Dron je vo­do­tes­ný, stu­peň kry­tia je IP67 (od­ol­nosť pro­ti vo­de a pra­chu). Mô­že­te ho te­da nap­rík­lad vy­ho­diť z ka­ja­ku a ne­chať ho plá­vať ved­ľa ne­ho, kým ča­ká­te na vhod­nú chví­ľu na spus­te­nie na­tá­ča­nia.

lily_water.gif

Na za­bez­pe­če­nie vo­do­tes­nos­ti a umož­ne­nie viac ako 20-mi­nú­to­vé­ho le­tu však mu­se­li tvor­co­via uro­biť is­té kom­pro­mi­sy. Roz­hod­li sa ne­pou­žiť vy­me­ni­teľ­nú ba­té­riu, tak­že bu­de­te mu­sieť na­bí­jať kom­plet­ný dron.

Video:


Li­ly si te­raz mô­že­te pre­dob­jed­nať za 499 do­lá­rov, no je­ho ma­loob­chod­ná ce­na má byť až 999 do­lá­rov. Sú­čas­ťou do­dáv­ky je aj špe­ciál­ny kryt a GPS trac­ker s fun­kcia­mi ov­lá­da­ča. Dron by sa mal dos­tať na trh v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter