Vivo s 32 Mpx foťákom sa odblokuje skenom očnej dúhovky

Čín­ska spo­loč­nosť Vi­vo pred­sta­vi­la no­vin­ku v po­do­be te­le­fó­nu X5 Pro. Ide o je­den z pr­vých smar­tfó­nov, kto­rý k iden­ti­fi­ká­cii vy­uží­va sní­mač oč­nej dú­hov­ky. Sku­toč­ne pôj­de o spo­ľah­li­vej­šiu me­tó­du než sní­ma­nie od­tlač­ku prs­ta?

Pred­nos­ťou Vi­vo X5 Pro by mal byť prá­ve je­ho pred­ný fo­toa­pa­rát. Na­priek to­mu, že má na­tív­ne roz­lí­še­nie - „len" 8 Mpx, fot­ky do­ká­že inter­po­lo­vať až do roz­lí­še­nia 32 Mpx. Za­dný fo­toa­pa­rát má 13 Mpx sen­zor s auto­ma­tic­ký za­os­tro­va­ním pros­tred­níc­tvom fá­zo­vej de­tek­cii na­mies­to ob­vyk­lé­ho kon­tras­tné­ho os­tre­nia. Te­le­fón je schop­ný na­tá­čať 4K vi­deo a má jed­nu LED­ku. Keď­že z te­le­fó­nu vy­čnie­va po­dob­ne ako iP­ho­ne, op­ti­ka so sve­tel­nos­ťou f/2.0 je chrá­ne­ná za­fí­ro­vým sklom.

VivoXPro1.jpg

Sklom Go­ril­la Glass je po­tiah­nu­tá pred­ná aj za­dná stra­na te­le­fó­nu. Bo­ky sú z ko­vu a sú za­ob­le­né. Hrúb­ka do­sa­hu­je 6,4 mm, uh­lo­prieč­ka dis­ple­ja ty­pu Su­per AMO­LED má 5,2 pal­cov a po­nú­ka roz­lí­še­nie 1080 x 1920 px.

VivoXPro2.jpg

Te­le­fón v se­be uk­rý­va osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 615 (4× 1,7 GHz + 4× 1 GHz Cor­tex-A53) s pod­po­rou 64 bi­tov, 2 GB RAM, ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 2300 mAh, 16 GB úlo­žis­ko a slot pre mic­roSD. Ne­chý­ba ani pod­po­ra LTE a mies­to na dve SIM kar­ty.

Pre­din­šta­lo­va­ným ope­rač­ným sys­té­mom te­le­fó­nu je Fun­touch OS 2.1 za­lo­že­ný na An­droi­de 5.0. Bu­de sa pre­dá­vať od 443 USD.

Video:


Zdroj: gad­gets.ndtv.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter