Kremíkové fotonické čipy IBM zmenia dátové centrá

Ame­ric­ká spo­loč­nosť IBM po de­sia­tich ro­koch vý­sku­mu ra­zan­tne pok­ro­či­la vo vý­vo­ji kre­mí­ko­vých fo­to­nic­kých či­pov, kto­ré ve­dia pre­ná­šať dá­ta na krát­ke vzdia­le­nos­ti rých­los­ťou až 100 Gb/s. Vy­uži­tie by no­vá tech­no­ló­gia ma­la náj­sť v dá­to­vých cen­trách.

Ako uvie­dlo IBM, po­čas tes­to­va­nia bol je­ho no­vý čip schop­ný pre­ná­šať dá­ta po­mo­cou sve­tel­ných im­pul­zov na vzdia­le­nosť dvoch ki­lo­met­rov. Vý­ho­dou svet­la je, že vie pre­ná­šať dá­ta rých­lej­šie než me­de­né káb­le, kto­ré sa v sú­čas­nos­ti vy­uží­va­jú v dá­to­vých cen­trách na pre­po­je­nie rôz­nych za­ria­de­ní.

Vďa­ka kre­mí­ko­vým fo­to­nic­kým či­pom by tak ma­lo byť mož­né v bu­dúc­nos­ti pre­ná­šať väč­šie množ­stvo dát pri sú­čas­nom zní­že­ní nák­la­dov. IBM tech­no­ló­giu pod­ľa se­nior ma­na­žé­ra IBM Si­li­con Pho­to­nics Group Wilfrie­da Ha­nes­cha vy­ví­ja pre­dov­šet­kým na účel jej vy­uži­tia v dá­to­vých cen­trách, te­da v bež­ných po­čí­ta­čovch či mo­bil­ných za­ria­de­niach sa jej v blíz­kej bu­dúc­nos­ti ur­či­te ne­doč­ká­me.

No­vá tech­no­ló­gia by moh­la ra­zan­tne zme­niť spô­sob, ako sú server­y za­pá­ja­né do dá­to­vých cen­tier.

Vďa­ka kre­mí­ko­vým fo­to­nic­kým či­pom by to­tiž pro­ce­so­ry, pa­mä­te a dis­ky moh­li byť ulo­že­né na od­de­le­ných mies­tach, vďa­ka čo­mu by server­ov­é ap­li­ká­cie bež­ali rých­lej­šie, pri­čom sú­čas­ne by sa zní­ži­li nák­la­dy, keď­že by ne­bo­lo tre­ba pou­ží­vať ta­ké veľ­ké množ­stvo vet­rá­kov a zdro­jov na­pá­ja­nia.

Svet­lo sa už v sú­čas­nos­ti pou­ží­va na pre­no­sy dát na veľ­ké vzdia­le­nos­ti cez te­le­ko­mu­ni­kač­né sie­te, ale tá­to tech­no­ló­gia je veľ­mi nák­lad­ná. Kre­mí­ko­vá fo­to­nic­ká tech­no­ló­gia IBM je ur­če­ná skôr na pre­no­sy dát na krat­šie vzdia­le­nos­ti a jej hlav­nou vý­ho­dou je pod­ľa Ha­nes­cha to, že je lac­nej­šia než op­tic­ká tech­no­ló­gia pou­ží­va­ná v te­le­ko­mu­ni­kač­ných sie­ťach.

O vý­ro­bu kre­mí­ko­vých fo­to­nic­kých či­pov pre dá­to­vé cen­trá sa v mi­nu­los­ti po­kú­šal aj In­tel, kto­rý však mal prob­lé­my s ich včas­ným do­da­ním. Ako pre­to do­dá­va Do­her­ty, aj keď IBM nie je pr­vá fir­ma, kto­rá chce po­nú­kať kre­mí­ko­vé fo­to­nic­ké či­py, vý­ho­dou rie­še­nia IBM je to, že je ove­ľa me­nej kom­pli­ko­va­né ako tech­no­ló­gia In­te­lu.

To, ke­dy sa kre­mí­ko­vé fo­to­nic­ké či­py IBM dos­ta­nú na trh, za­tiaľ pod­ľa ho­vor­cu IBM nie je jas­né.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter