Samoriadiace automobily Googlu havarovali už jedenásťkrát. Vždy bol na vine vodič

Po šies­tich ro­koch tes­to­va­nia auto­nóm­nych vo­zi­diel bo­lo zve­rej­ne­ných nie­koľ­ko za­ují­ma­vých šta­tis­tík. Goog­le má mo­men­tál­ne v pre­vádz­ke viac ako 20 áut, kto­ré do­ko­py naj­az­di­li viac ako 2,7 mi­lió­na ki­lo­met­rov, z to­ho 1,6 mi­lió­na v re­ži­me auto­pi­lo­ta. Ta­kým­to spô­so­bom prej­dú za týž­deň 16 000 ki­lo­met­rov.

V prie­be­hu tes­to­va­nia sa však ani sa­mo­ria­dia­ce auto­mo­bi­ly ne­vyh­li ha­vá­riám, a to pres­ne je­de­nás­tim. Za­kaž­dým iš­lo o drob­nej­šie ne­ho­dy, no nik­dy ich ne­zap­rí­či­ni­la ume­lá in­te­li­gen­cia, ale vo­dič.

Ve­dú­ci pro­jek­tu sa­mo­ria­dia­cich áut v Goog­le Chris Ur­mson ho­vo­rí o neus­tá­lom zdo­ko­na­ľo­va­ní sof­tvé­ru. Pod­ľa ne­ho ma­jú sen­zo­ry väč­ší preh­ľad ako člo­vek. Rea­gu­jú na dop­rav­né znač­ky, ako aj na po­hyb ľu­dí na ces­te i mi­mo nej.

Ne­ho­dám sa však ne­dá vy­hnúť úpl­ne, a to prá­ve v si­tuáciách, keď ich za­vi­ní niek­to iný. „Keď strá­vi­te na ces­tách dosť ča­su, ne­ho­dy sa vám sta­nú, či už ide­te v nor­mál­nom, ale­bo auto­nóm­nom vo­zid­le," po­ve­dal Ur­mson. „Na­priek to­mu, že sof­tvér a sen­zo­ry mô­žu de­te­go­vať nep­rí­jem­né si­tuácie a rea­go­vať skor­šie a rých­lej­šie ako ľud­ský vo­dič, nie­ke­dy ne­bu­de­me schop­ní pre­ko­nať reali­tu rých­los­ti a vzdia­le­nos­ti a niek­to do nás na­ra­zí i pri ča­ka­ní na se­ma­fo­re. Je to dô­le­ži­tý kon­text pre ko­mu­ni­ty so sa­mo­ria­dia­ci­mi auta­mi. Ho­ci by sme si pria­li jaz­diť bez ne­hôd, nie­ke­dy sa to­mu ne­vyh­ne­me," do­dá­va.

Zdroj: me­dium.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter