Nahradia v budúcnosti chirurgov roboty? Bezproblémovo zašijú aj nestabilnú bobuľu hrozna

V ob­las­ti tech­no­ló­gií sa za pos­led­ných nie­koľ­ko de­sia­tok ro­kov po­da­ri­lo do­siah­nuť ta­ké vý­sled­ky, kto­ré mô­že­me dnes len s údi­vom sle­do­vať. Ta­ký prí­pad je aj da Vin­ci­ho chi­rur­gic­ký ro­bot, kto­rý sa stal jed­ným z naj­pre­cíz­nej­ších prís­tro­jov vy­uží­va­ných po­čas ope­rá­cií. Náj­de­me ho už aj na Slo­ven­sku.

Spo­loč­nos­ti Da Vin­ci Sur­ge­ry sa po­da­ri­lo zos­tro­jiť chi­rur­ga-ro­bo­ta, kto­rý sa stal dos­lo­va dru­hý­mi po­moc­ný­mi ru­ka­mi le­ká­rov. Je­ho pre­cíz­ne vy­ko­na­nú prá­cu ne­kom­pli­ku­je chve­nie rúk či iné nep­res­nos­ti, s kto­rý­mi sa ne­raz mu­sia dok­to­ri vy­rov­nať. Vo vi­deu si mô­že­te po­zrieť, ako rých­lo a bez akých­koľ­vek ťaž­kos­tí za­šil chi­rur­gic­ký ro­bot roz­re­za­nú bo­bu­ľu hroz­na.

Video:


Na­priek to­mu ume­lá in­te­li­gen­cia eš­te stá­le ne­do­sa­hu­je ta­kú úro­veň, aby moh­la kom­plet­ne nah­ra­diť le­ká­rov. Ani chi­rurg-ro­bot ne­fun­gu­je auto­nóm­ne. Je­ho čin­nosť ov­lá­da chi­rurg schop­ný vy­ko­ná­vať aj tie naj­kom­pli­ko­va­nej­šie zá­kro­ky.

Ov­lá­da ho pros­tred­níc­tvom kon­zo­ly. Ro­bo­tic­ký sys­tém da Vin­ci do­ká­že le­ká­rom spros­tred­ko­vať lep­šiu vi­di­teľ­nosť vďa­ka 3D zob­ra­ze­niu ope­rač­né­ho po­ľa a spo­lu s do­ko­na­lou mik­ro­me­cha­ni­kou nás­tro­jov tak do­ká­že ušet­riť oko­li­té tka­ni­vá a cie­vy pa­cien­ta od zby­toč­né­ho poš­ko­de­nia.

Zdroj: mirror.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter