Amazon odtajnil detaily služby Prime Air na rozvoz tovaru pomocou dronov

Ama­zon pred­lo­žil ame­ric­ké­mu pa­ten­to­vé­mu úra­du pod­rob­nos­ti o svo­jej prip­ra­vo­va­nej zá­siel­ko­vej služ­be Pri­me Air, v rám­ci kto­rej ma­jú to­var do­ru­čo­vať dro­ny. Pa­ten­to­vú prih­láš­ku po­dal eš­te v sep­tem­bri 2014, no pa­ten­to­vý úrad zve­rej­nil de­tai­ly až po jej schvá­le­ní.

Dro­ny vraj bu­dú sle­do­vať po­lo­hu oso­by, kto­rej sa má to­var do­dať, za vy­uži­tia dát z jej smar­tfó­nu. Bez­pi­lot­né lie­tad­lá bu­dú môcť ta­kis­to nav­zá­jom ko­mu­ni­ko­vať o po­ča­sí a dop­rav­nej si­tuá­cii.

Pod­ľa plá­nov bu­de môcť Ama­zon ak­tua­li­zo­vať tra­sy svo­jich dro­nov v reál­nom ča­se. Zá­kaz­ní­ci si bu­dú vy­be­rať z nie­koľ­kých mož­nos­tí do­da­nia - do­mov, na mies­to vý­ko­nu prá­ce, ale k dis­po­zí­cii je aj voľ­ba „na mo­ju loď".

Ama­zon bu­de vy­uží­vať rôz­ne dru­hy dro­nov v zá­vis­los­ti od tva­ru a hmot­nos­ti do­dá­va­né­ho to­va­ru. Na náj­de­nie bez­peč­né­ho mies­ta na pris­tá­tie bu­dú pou­ží­vať le­to­vé sen­zo­ry, ra­da­ry, so­na­ry, ka­me­ry a infra­čer­ve­né sen­zo­ry.

Bez­pi­lot­né lie­tad­lo bu­de stá­le sle­do­vať, či sa na je­ho tra­se ne­vys­ky­tu­jú ľu­dia, zvie­ra­tá ale­bo iné pre­káž­ky, a up­ra­ví na­vi­gá­ciu, aby sa za­brá­ni­lo ko­lí­zii. Schvá­le­nie pa­ten­tu však eš­te nez­na­me­ná, že ko­neč­ná po­do­ba služ­by bu­de pres­ne ta­ká, ako sa opi­su­je v pa­ten­to­vej prih­láš­ke.

Na to, aby Ama­zon mo­hol svo­je plá­ny pre­me­niť na sku­toč­nosť, bu­de mu­sieť pre­ko­nať eš­te ve­ľa pre­ká­žok zo stra­ny re­gu­lač­ných úra­dov. Te­raz sa sna­ží pres­ved­čiť Fe­de­rál­ny le­tec­ký úrad (FAA), aby súh­la­sil so šir­ším ko­mer­čným vy­uži­tím dro­nov.

FAA ne­dáv­no uro­bil vý­znam­ný krok sme­ru­jú­ci k uvoľ­ne­niu pra­vi­diel na pou­ží­va­nie dro­nov, keď dal ze­le­nú vy­uži­tiu bez­pi­lot­ných vr­tuľ­ní­kov na pos­trek plo­dín v USA. Ta­kis­to plá­nu­je v spo­lup­rá­ci so CNN tes­to­vať no­vé dro­ny v mest­ských ob­las­tiach.

Ama­zon za­tiaľ skú­ša svoj sys­tém v Ka­na­de, kde sú pred­pi­sy tý­ka­jú­ce sa vzduš­né­ho pries­to­ru voľ­nej­šie. V mar­ci však FAA po­vo­lil tes­to­va­nie aj v USA, ale dro­ny mô­žu le­tieť v maximál­nej vý­ške 122 met­rov a mu­sia zos­tať v pria­mej vi­di­teľ­nos­ti ope­rá­to­ra.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter