Čo prinesie Google I/O? Android M, The Earth in real time, nové nositeľné zariadenia

Vý­vo­jár­ska kon­fe­ren­cia Goog­le I/O sa ten­to rok us­ku­toč­ní 28. a 29. má­ja v Mos­co­ne Cen­ter v San Fran­cis­cu. V pred­chá­dza­jú­cich ro­koch spo­loč­nosť na tom­to po­du­ja­tí pred­sta­vi­la množ­stvo lá­ka­vých pro­duk­tov a za­ují­ma­vých kon­cep­tov. Spo­meň­me nap­rík­lad Pro­ject Ara, tab­let Pro­ject Tan­go, smart ho­din­ky s An­droid Wear a pod.

Pred­pok­la­dá­me, že inak to ne­bu­de ani ten­to rok. Naj­mä vzhľa­dom na to, že veľ­ký sú­per Mic­ro­soft sa poch­vá­lil v pos­led­nom ča­se množ­stvom za­ují­ma­vých pro­duk­tov, ako je napr. tab­let Sur­fa­ce 3, ope­rač­ný sys­tém Win­dows 10, no­vý webo­vý pre­hlia­dač Ed­ge či za­ria­de­nie na roz­ší­re­nú reali­tu Ho­lo­Lens. To všet­ko sú vý­zvy, na kto­ré Goog­le mu­sí rea­go­vať.

A ne­za­há­ľal ani dru­hý veľ­ký ri­val App­le. Pre­da­je iP­ho­nov do­siah­li re­kor­dné čís­la, klad­né­ho pri­ja­tia sa dos­ta­lo aj smart ho­din­kám App­le Watch. Na­vy­še sa tiež prip­ra­vu­je na svo­ju vý­vo­jár­sku kon­fe­ren­ciu WWDC, kto­rá sa us­ku­toč­ní 8. - 12. jú­na a zrej­me ta­kis­to pri­ne­sie nie­koľ­ko at­rak­tív­nych no­vi­niek.

Keď­že na I/O 2014 chý­ba­la nao­zaj veľ­ká at­rak­cia, Goog­le pot­re­bu­je oži­viť zá­ujem vý­vo­já­rov. Spo­loč­nosť už pred­sta­vi­la pod­rob­nej­ší prog­ram a mé­diá sa te­raz pred­há­ňa­jú v do­ha­doch, čo všet­ko po­du­ja­tie pri­ne­sie.

Mož­no ste sa eš­te stá­le ne­doč­ka­li ak­tua­li­zá­cie An­droid Lolli­pop pre svo­je za­ria­de­nie, no Goog­le už chce pred­sta­viť nas­le­du­jú­cu ver­ziu svoj­ho mo­bil­né­ho OS An­droid M. Pred­sta­ve­ná bu­de zrej­me tak ako vla­ni v prí­pa­de An­droid L vý­vo­jár­ska ver­zia. Ko­neč­nú po­do­bu, ako aj ná­zov Lolli­pop sme spoz­na­li až o nie­koľ­ko me­sia­cov nes­kôr. Mi­mo­cho­dom, do­po­siaľ sa tá­to ver­zia dos­ta­la len na 10 % an­droi­do­vých za­ria­de­ní.

Ve­ľa pod­rob­nos­tí neu­vá­dza Goog­le ani k bo­du s náz­vom An­droid at Work. Ho­vo­rí len toľ­ko, že An­droid M „pri­ná­ša si­lu An­droi­du na všet­ky dru­hy pra­co­vísk". Ide o duál­ne rie­še­nie, keď ap­li­ká­cie mô­žu mať dva pro­fi­ly a pou­ží­va­teľ mô­že jed­no an­droi­do­vé za­ria­de­nie pou­ží­vať do­ma aj v prá­ci, čo už nie je úpl­ná no­vin­ka. Uvi­dí­me, ako ju Goog­le v no­vom ope­rač­nom sys­té­me roz­vi­nie.

Ďal­šia sek­cia bu­de za­me­ra­ná na hla­so­vé ov­lá­da­nie - Voi­ce Ac­cess. Goog­le chce, aby pou­ží­va­te­lia ov­lá­da­li všet­ky fun­kcie ap­li­ká­cií pre An­droid hla­som, čo zna­me­ná vý­raz­né roz­ší­re­nie nad rá­mec prí­ka­zov OK Goog­le, kto­ré sú dnes k dis­po­zí­cii.

Po­zor­nosť sa bu­de ve­no­vať aj pro­jek­tom Ara a Tan­go. Goog­le chce ďa­lej roz­ví­jať aj tech­no­ló­giu strea­mo­va­nia ob­ra­zu a zvu­ku cez do­má­cu sieť, kto­rú pou­ží­va v za­ria­de­ní Chro­me­cast. Jed­na z pred­ná­šok sa bu­de ve­no­vať ap­li­ká­ciám, kto­ré pou­ží­va­jú pro­to­kol Goog­le Cast.

Ďal­šia pred­náš­ka sa na­zý­va The Earth in real ti­me. Bu­de zrej­me ve­no­va­ná no­vin­kám v Goog­le Maps. Ťaž­ko po­ve­dať, o čo kon­krét­ne pôj­de. Goog­le vla­ni kú­pil za 500 mi­lió­nov do­lá­rov spo­loč­nosť Sky­box za­me­ra­nú na sa­te­lit­né sním­ko­va­nie. Mož­no te­raz po­núk­ne poh­ľad „pod ka­po­tu" Sky­boxu.

Zrej­me sa doč­ká­me aj pred­sta­ve­nia ne­ja­ké­ho za­ria­de­nia z ob­las­ti wearab­les. Goog­le vraj chce od­strá­niť roz­por me­dzi po­žia­dav­kou na us­ta­vič­né zmen­šo­va­nie veľ­kos­ti dis­ple­ja v tých­to za­ria­de­niach a po­žia­dav­kou na bo­hat­šiu inter­ak­ciu s ni­mi. Čo by to moh­lo zna­me­nať? Smart ho­din­ky pre­mie­ta­jú­ce ho­log­ra­my? No­vú ver­ziu Goog­le Glass? Mo­du­lár­ne smart ho­din­ky? Od­po­veď na to dos­ta­ne­me až kon­com má­ja.

Zdroj: the­ver­ge.com, te­chra­dar.com, ar­stech­ni­ca.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter