Nový kryt predĺži výdrž smartfónov vďaka energii zachytenej zo vzduchu

Star­tup Ni­ko­la Labs pred­sta­vil ino­va­tív­nu tech­no­ló­giu, kto­rá do­ká­že vy­užiť ener­giu zo smar­tfó­nov na bez­drô­to­vé do­bí­ja­nie in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní. Špe­ciál­ny kryt by tak mo­hol vy­rie­šiť prob­lé­my s ich slab­šou vý­dr­žou.

Ame­ri­čan Dr. Rob Lee, spo­lu­zak­la­da­teľ star­tu­pu Ni­ko­la Labs, pri­šiel s re­vo­luč­ným spô­so­bom, ako na­biť mo­bil­né te­le­fó­ny. Prin­cí­pom sa sta­lo od­chy­tá­va­nie a opä­tov­né vy­uží­va­nie ener­gie, kto­rú smar­tfó­ny vy­nak­la­da­jú na hla­so­vé a dá­to­vé pri­po­je­nie pros­tred­níc­tvom vy­so­kof­rek­ven­čných rá­dio­vých vĺn. To­tiž až 97 % tej­to ener­gie sa zby­toč­ne vy­trá­ca do oko­lia.

Navr­hnu­tý obal by mal byť schopný za­chy­tiť 90 % unik­nu­tej ener­gie a po­mo­cou tech­no­ló­gie by sa ma­li pre­viesť vy­so­kof­rek­ven­čné sig­ná­ly (Wi-Fi, Blue­tooth, LTE) na elek­tric­ký jed­nos­mer­ný prúd. Vý­sled­kom by bo­la ener­gia, kto­rú mož­no vy­užiť ako zdroj bez­drô­to­vé­ho na­pá­ja­nia nie­len pre mo­bil­né te­le­fó­ny.

nikola2.jpg

V sú­čas­nos­ti exis­tu­je len funkč­ný pro­to­typ do­bí­ja­cie­ho oba­lu pre za­ria­de­nia iP­ho­ne, kto­rý tvor­co­via pre­zen­to­va­li po­čas Ri­ce Bu­si­ness Plan Com­pe­ti­tion. Star­tup bu­de mož­né pod­po­riť aj na strán­ke Kic­kstar­ter.com, a to za­kú­pe­ním za­ria­de­nia za 99 USD.

Ta­ký­to vy­ná­lez by sa mo­hol v bu­dúc­nos­ti pou­ží­vať na do­bí­ja­nie nie­len te­le­fó­nov, ale aj in­te­li­gen­tných ho­di­niek, no­si­teľ­ných fit­nes trac­ke­rov, ba do­kon­ca aj zdra­vot­níc­kych prís­tro­jov.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter