Elon Musk predstavil superbatérie pre domácnosti

Ba­té­rie spo­loč­nos­ti Tes­la zme­ni­li spô­sob uva­žo­va­nia o elek­tric­kých vo­zid­lách. A te­raz tie­to ba­té­rie pri­chá­dza­jú aj do do­mác­nos­tí.

Tes­la Ener­gy, no­vá di­ví­zia spo­loč­nos­ti zná­mej vý­ro­bou špor­to­vých a luxus­ných elek­tro­mo­bi­lov, pred­sta­vi­la svoj pr­vý pro­dukt. Tes­la Powerwall Ho­me Bat­te­ry je ľah­ko in­šta­lo­va­teľ­ný a jed­no­du­cho pou­ži­teľ­ný lí­tio­vo-ióno­vý ba­té­rio­vý sys­tém pos­ky­tu­jú­ci ener­giu v eko­lo­gic­kých do­moch.

Powerwall sa bu­de do­dá­vať v dvoch ver­ziách - 7 kWh jed­not­ka za 3000 do­lá­rov a 10 kWh jed­not­ka za 3500 do­lá­rov. Mož­no ich jed­no­du­cho na­mon­to­vať na ste­nu do­mu. Ba­té­ria umož­ní ma­ji­te­ľom do­mov so so­lár­ny­mi pa­nel­mi uk­la­dať elek­tric­kú ener­giu v prie­be­hu dňa na pou­ži­tie v ran­ných a ve­čer­ných ho­di­nách, keď je do­pyt naj­vyš­ší. Z ba­té­rie Powerwall mož­no do­biť aj elek­tro­mo­bil.

tesla_battery_graph.png

Powerwall je ele­gant­ný, má roz­me­ry 1300 × 860 × 180 mm a hmot­nosť 100 kg, do­dá­vať sa bu­de v roz­lič­ných far­bách. V prí­pa­de pot­re­by väč­šej ka­pa­ci­ty mož­no spo­jiť viac jed­no­tiek. Tes­la uvá­dza účin­nosť 92 % (pri 350 až 450 V, 5 A, me­no­vi­tý vý­kon 2 kW, špič­ko­vý 3,3 kW).

K dis­po­zí­cii je aj väč­ší mo­del Power­pack, kto­rý spá­ja viac 100 kWh jed­no­tiek (maximum 10 MWh). Ten je ur­če­ný na fi­rem­né a prie­my­sel­né pou­ži­tie a na na­pá­ja­nie ve­rej­ných pries­tran­stiev. Me­dzi spo­loč­nos­ti, kto­ré už ba­té­rie Tes­ly pou­ží­va­jú, pa­tria Ama­zon, Wal-Mart a Tar­get.

Video:


Pod­ľa vy­jad­re­nia Tes­ly by Powerwall mal prísť na trh v le­te. Pre­dob­jed­nať si ho mož­no už v sú­čas­nos­ti, o je­ho in­šta­lá­ciu sa však mu­sí pos­ta­rať li­cen­co­va­ný tech­nik.

Zdroj: tom­sgui­de.com, the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter