Na androidových zariadeniach už môžete namiesto dotykovej klávesnice písať prstom

Pí­sa­nie textu na do­ty­ko­vých klá­ves­ni­ciach mo­bil­ných za­ria­de­ní sa sí­ce v pos­led­ných ro­koch zlep­ši­lo, no stá­le sa po­va­žu­je za ne­po­hodl­né. Ťuk­núť na správ­ne tla­čid­lo si vy­ža­du­je veľ­kú po­zor­nosť. Exis­tu­je aj mož­nosť hla­so­vé­ho vstu­pu, ale v niek­to­rých si­tuáciách je­ho pou­ži­tie nie je mož­né. Pre­to Goog­le v tých­to dňoch po­nú­kol pou­ží­va­te­ľom inú mož­nosť - pí­sať na svo­je an­droi­do­vé mo­bil­né za­ria­de­nie text pria­mo ru­kou. Je to in­tui­tív­nej­ší, rých­lej­ší a po­hodl­nej­ší spô­sob.

No­vá ap­li­ká­cia Handwri­ting In­put má nah­ra­diť kla­sic­kú klá­ves­ni­cu a pod­po­ru­je 82 ja­zy­kov (kaž­dý si tre­ba stiah­nuť zvlášť). K dis­po­zí­cii je texto­vé po­le na pí­sa­nie a me­dzer­ník. Kres­liť mô­že­te aj pr­stom, ale vhod­nej­šie je pou­žiť sty­lus. Ap­li­ká­cia fun­gu­je aj bez pri­po­je­nia na inter­net. Ok­rem textu pod­po­ru­je i stov­ky ikon emo­dži. Fun­gu­je na te­le­fó­noch a tab­le­toch s An­droi­dom 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) a nov­ším. Pou­žiť mô­že­te tla­če­né i pí­sa­né pís­mo.

Zdroj: goog­le­re­search.blog­spot.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter