S týmto robotickým šéfkuchárom už viac neostanete hladní

Pred­stav­te si, že sa vrá­ti­te z prá­ce do­mov a na sto­le vás ča­ká tep­lá ve­če­ra. Vďa­ka no­vé­mu vy­ná­le­zu v po­do­be do­má­ce­ho ro­bo­tic­ké­ho šéf­ku­chá­ra sa mô­žu va­še pred­sta­vy stať sku­toč­nos­ťou.

S ná­pa­dom vy­tvo­riť ku­li­nár­ske­ho ro­bo­ta priš­la lon­dýn­ska tech­no­lo­gic­ká fir­ma Mo­ley Ro­bo­tics, kto­rá ho pred­vied­la na me­dzi­ná­rod­nom veľtr­hu v ne­mec­kom Han­no­ve­ri, kde sám prip­ra­vil kré­mo­vú kra­biu po­liev­ku. Dve mi­mo­riad­ne ob­rat­né ru­ky, vy­ba­ve­né 24 mo­tor­mi a 129 sen­zor­mi, vy­ro­bi­la fir­ma Sha­dow Ro­bot Com­pa­ny, kto­rá ok­rem iné­ho do­dá­va svo­je pro­duk­ty aj ame­ric­kej NA­SA. Po­hy­by tých­to ro­bo­tic­kých rúk sú nap­rog­ra­mo­va­nou rep­ro­duk­ciou uči­te­ľa, kto­rým sa stal ús­peš­ný šéf­ku­chár Tim An­der­son.

Pod­ľa vý­vo­já­rov je ro­bot schop­ný nau­čiť sa aký­koľ­vek re­cept spo­me­dzi sto­viek až ti­sí­cok re­cep­tov a zvlád­nuť by mal do­kon­ca aj umý­va­nie ria­du. Ov­lá­dať by sa mal dať pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Spo­loč­nosť chce uviesť ro­bo­tic­ké­ho šéf­ku­chá­ra na trh už v ro­ku 2017 a ce­na za naj­lac­nej­šiu ver­ziu toh­to ši­kov­né­ho po­moc­ní­ka v ku­chy­ni by sa ma­la po­hy­bo­vať oko­lo 15-ti­síc USD.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter