Elektroskejtbord Bolt: Najmenší a najľahší elektrický dopravný prostriedok na svete

Elek­tric­ký skej­tbord Bolt je no­vý dop­rav­ný pros­trie­dok, kto­rý vás od­ve­zie na po­ža­do­va­né mies­to rých­lo a bez akej­koľ­vek ná­ma­hy. Je zrej­mé, že prá­ve pri hľa­da­ní vhod­né­ho me­na pre ten­to re­vo­luč­ný pros­trie­dok sa je­ho tvor­co­via in­špi­ro­va­li ja­maj­ským at­lé­tom a šprin­té­rom Usai­nom Bol­tom.

Hlav­nou úlo­hou no­vé­ho elek­tros­kej­tbor­du Bolt je uľah­čiť a naj­mä urý­chliť prep­ra­vu v mes­te. Pod­ľa spo­loč­nos­ti Bolt Mo­tion ide o naj­men­ší a naj­ľah­ší elek­tric­ký skej­tbord na sve­te.

Elek­tros­kej­tbord Bolt je po­há­ňa­ný 2000 W mo­to­rom a ba­té­riou s ka­pa­ci­tou 5000 mAh, kto­rú mož­no do­biť pros­tred­níc­tvom ko­nek­to­ra USB v prie­be­hu jed­nej ho­di­ny. Jed­no do­bi­tie vy­dr­ží na 10 km a maximál­na rých­losť, kto­rú mô­že elek­tros­kej­tbord vy­vi­núť, je 21 km/h. Ok­rem iné­ho ba­té­ria slú­ži ako zá­lož­ný zdroj ener­gie pre in­te­li­gen­tné za­ria­de­nia. S roz­mer­mi 60 × 18 × 10 cm a hmot­nos­ťou 3-4 kg mož­no no­siť elek­tros­kej­tbord na chr­bte, a to aj vďa­ka špe­ciál­ne­mu plec­nia­ku, na kto­rý sa pri­pev­ní.

20150322044419-Lorenzo-with-Bolt.jpg

Ov­lá­da­nie elek­tric­ké­ho skej­tbor­du je jed­no­du­ché - sta­čí sa naň pos­ta­viť a vy­vi­núť jem­ný tlak. Smer jaz­dy sa ov­lá­da pre­ne­se­ním vá­hy te­la (dop­re­du - zrý­chle­nie, do­za­du - br­zde­nie). Rých­losť jaz­dy sa ov­lá­da po­mo­cou joys­tic­ku na di­aľ­ko­vom ov­lá­da­ní, kto­ré fun­gu­je cez služ­bu Blue­tooth 4.0. Vďa­ka to­mu mož­no ov­lá­dať skej­tbord, aj keď na ňom nik­to nes­to­jí. Na lep­šiu vi­di­teľ­nosť v tme má za­bu­do­va­né pred­né bie­le svet­lo a za­dné čer­ve­né ob­ry­so­vé svet­lo.

20150323150224-bolt-night-lights.jpg

20150322081606-bolt-people.jpg

Ak sa aj vy chce­te pre­há­ňať po uli­ciach váš­ho mes­ta na no­vom elek­tric­kom skej­tbor­de, mô­že­te si ho te­raz kú­piť za 549 USD na server­i In­die­go­go.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter