6 najúspešnejších a najzaujímavejších robotických projektov na Kickstarteri

Na por­tá­li Kic­kstar­ter sme sa moh­li stret­núť už s mno­hý­mi za­ují­ma­vý­mi kam­pa­ňa­mi. Veľ­kú časť tvo­ria prá­ve ro­bo­tic­ké pro­jek­ty. Tie naj­ús­peš­nej­šie, aké sa tu ob­ja­vi­li, vám v krát­kos­ti pred­sta­ví­me.

1. AirDroids Poc­ket Dro­ne

Fi­nan­co­va­nie toh­to pro­jek­tu bo­lo za­vŕše­né 9. mar­ca 2014 na úrov­ni 929 212 do­lá­rov, ho­ci cie­ľo­vá su­ma bo­la 35 000 do­lá­rov. Poc­ket Dro­ne má do­let asi 1,6 km, ov­lá­dať ho mož­no rá­dio­vým ov­lá­da­čom, do­sa­hu­je rých­losť oko­lo 65 km/h a je­ho ba­té­ria umož­ní asi 20-mi­nú­to­vý let. Bo­la to pr­vá mul­ti­kop­té­ra dos­ta­toč­ne sil­ná na to, aby unies­la kva­lit­nú ak­čnú ka­me­ru. 

AirDroids Pocket Drone.jpg

Na­vy­še ju bo­lo mož­né zlo­žiť do veľ­kos­ti ma­lé­ho tab­le­tu, aby sa da­la ľah­šie pre­ná­šať. K za­ují­ma­vým vlas­tnos­tiam pat­rí re­žim auto­pi­lot umož­ňu­jú­ci vop­red nas­ta­viť tra­su le­tu a fun­kcia Follow Me na sle­do­va­nie po­hy­bu pou­ží­va­te­ľa. Sof­tvér je open sour­ce, tak­že vý­vo­já­ri mô­žu pri­dá­vať vlas­tné fun­kcie.

Video:


2. Ga­li­leo Ro­bo­tic iP­ho­ne Dock

Fi­nan­co­va­nie toh­to pro­jek­tu bo­lo ús­peš­ne ukon­če­né 21. ap­rí­la 2012 a na­mies­to 100 000-do­lá­ro­vé­ho cie­ľa sa vy­zbie­ra­lo až 702 427 do­lá­rov. Ga­li­leo je ro­bo­tic­ká plat­for­ma iOS pre iP­ho­ne s mož­nos­ťou neob­me­dze­nej ro­tá­cie. Sta­čí jed­no­du­cho po­tiah­nuť prst po dis­ple­ji iP­ho­nu (ale­bo iné­ho za­ria­de­nia so sys­té­mom iOS) a Ga­li­leo rea­gu­je. 

Galileo Robotic iPhone Dock.jpg

Vy­užiť ho mož­no pri fo­tog­ra­fo­va­ní, fil­mo­va­ní a umož­ňu­je zor­ga­ni­zo­vať ori­gi­nál­ne te­le­kon­fe­ren­cie. K dis­po­zí­cii je aj kit pre vý­vo­já­rov sof­tvé­ru na vý­voj ap­li­ká­cií.

Video:


3. Zu­ta Labs Mi­ni Ro­bo­tic Poc­ket Prin­ter

Kam­paň na fi­nan­co­va­nie vrec­ko­vej tla­čiar­ne spo­loč­nos­ti Zu­ta bo­la ús­peš­ne za­vŕše­ná 10. má­ja 2014, cie­ľo­vá su­ma 400 000 do­lá­rov bo­la prek­ro­če­ná, vy­zbie­ra­lo sa 511 662 do­lá­rov. Tla­čia­reň s prie­me­rom len 10,2 cm je ur­če­ná pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí pot­re­bu­jú tla­čiť na mies­tach, kde oby­čaj­ne nie je k dis­po­zí­cii tla­čo­vé za­ria­de­nie. Je vy­ba­ve­ná uni­kát­nym me­cha­nic­kým sys­té­mom po­ho­nu, vďa­ka pri­po­je­niu Wi-Fi mož­no tla­čiť z ľu­bo­voľ­né­ho za­ria­de­nia, pri­čom ba­té­ria vy­dr­ží na ho­di­nu tla­če. 

Zuta Labs Mini Robotic Pocket Printer.jpg

Tla­čia­reň sa na­bí­ja cez port mic­roUSB a je dos­tup­ná v čier­nej a bie­lej far­be. Do­dá­va sa s tla­čo­vou ka­ze­tou, kto­rá pos­ta­čí na vy­tla­če­nie 100 strán. Zu­ta Labs za­čne svo­ju tla­čia­reň pre­dá­vať v sep­tem­bri 2015.

Video:


4. iCam­PRO FHD In­telli­gent Se­cu­ri­ty Ro­bot

Ví­ťaz sú­ťa­že Best of In­no­va­tion Award na CES 2015 mal na Kic­kstar­te­ri neu­ve­ri­teľ­ný ús­pech - po­čia­toč­ným cie­ľom bo­lo vy­zbie­rať 1000 do­lá­rov, no v kam­pa­ni sa po­da­ri­lo zhro­maž­diť až 365 538 do­lá­rov. iCam­PRO FHD In­telli­gent Se­cu­ri­ty Ro­bot mô­že vi­dieť, po­čuť a vní­mať aký­koľ­vek po­hyb aj v úpl­nej tme a in­for­mo­vať vás o tom. 

iCamPRO FHD Intelligent Security Robot.jpg

Je po­há­ňa­ný vý­kon­ným pro­ce­so­rom a má nie­koľ­ko sen­zo­rov po­hy­bu, tak­že mô­že sle­do­vať vot­rel­ca bez oh­ľa­du na to, kde sa vo va­šom by­te ob­ja­ví. Pria­my pre­nos mô­že­te po­ze­rať po­mo­cou webo­vé­ho pre­hlia­da­ča vo full HD kva­li­te (1920 × 1080 pixelov). Po­hyb ka­me­ry sa dá ov­lá­dať cez pre­hlia­dač ale­bo po­mo­cou bez­plat­nej ap­li­ká­cie pre iOS a An­droid.

Video:


5. MOSS Ro­bot Construc­tion Kit

Sta­veb­ni­ca na bá­ze mo­du­lár­nej ro­bo­ti­ky bo­la ús­peš­ne za­fi­nan­co­va­ná 11. de­cem­bra 2013. Na­mies­to 100 000-do­lá­ro­vé­ho cie­ľa sa v kam­pa­ni zhro­maž­di­lo 361 293 do­lá­rov. Koc­ky MOSS mož­no spo­jiť rôz­ny­mi spô­sob­mi mag­ne­tic­ky po­mo­cou ma­lých oce­ľo­vých gu­liek. Spo­je­ním ko­ciek mož­no vy­tvo­riť stov­ky rôz­nych ro­bo­tic­kých kom­bi­ná­cií. 

MOSS Robot Construction Kit.jpg

Koc­ky sú preh­ľad­ne fa­reb­ne od­lí­še­né, tak­že vie­te, kto­rý blok má akú fun­kciu. Ov­lá­da­nie ro­bo­ta je ta­kis­to pris­pô­so­bi­teľ­né. Spo­loč­nosť vy­tvo­ri­la sú­bor ap­li­ká­cií, kto­ré mož­no pou­žiť na ov­lá­da­nie, ale mô­že­te si nap­rog­ra­mo­vať aj vlas­tné, ak zvlád­ne­te kó­do­va­nie v ja­zy­koch Scratch ale­bo C.

Video:


6. So­ma­bar Ro­bo­tic Bar­ten­der

So­ma­bar bol ús­peš­ne za­fi­nan­co­va­ný 13. ja­nuá­ra 2015, pri­čom na­mies­to pô­vod­né­ho cie­ľa 50 000 do­lá­rov sa vy­zbie­ra­lo až 312 707 do­lá­rov. Ro­bo­tic­ký bar­man So­ma­bar je za­ria­de­nie na mie­ša­nie kok­tei­lov. 

Somabar Robotic Bartender.jpg

V re­per­toá­ri má až 300 rôz­nych mie­ša­ných ná­po­jov, kaž­dý mô­že byť zho­to­ve­ný za 5 se­kúnd po tom, čo si ho ob­jed­ná­te cez smar­tfó­no­vú ap­li­ká­ciu. Za­ria­de­nie mô­že byť vy­ba­ve­né šies­ti­mi her­me­tic­ky uzav­re­tý­mi kap­su­la­mi s rôz­ny­mi prí­sa­da­mi. Kap­su­ly sú opä­tov­ne pou­ži­teľ­né a zne­sú umý­va­nie v umý­vač­ke ria­du.

Video:
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter