Nové nositeľné technológie vyvolávajú obavy. Sú naozaj škodlivé?

Ved­ci i zá­kaz­ní­ci čo­raz viac po­le­mi­zu­jú nad otáz­kou, či mo­bil­né te­le­fó­ny, ako aj no­vá no­si­teľ­ná elek­tro­ni­ka sú nao­zaj bez­peč­né, ale­bo ich čas­té pou­ží­va­nie ve­die k zdra­vot­ným prob­lé­mom, aký­mi sú po­ru­chy kr­vné­ho obe­hu, ná­do­ry na moz­gu ale­bo ra­ko­vi­na.

Me­dzi­ná­rod­ná agen­tú­ra pre vý­skum ra­ko­vi­ny, sku­pi­na spa­da­jú­ca pod Sve­to­vú zdra­vot­níc­ku or­ga­ni­zá­ciu (WHO), priš­la s naj­ne­zau­ja­tej­ší­mi a naj­jed­noz­nač­nej­ší­mi vý­sled­ka­mi. Zve­rej­ni­la, že mo­bil­né te­le­fó­ny mô­žu byť „po­ten­ciál­ne kar­ci­no­gén­ne" a škod­li­vé asi ako niek­to­ré čis­tia­ce che­mi­ká­lie či pes­ti­cí­dy. Ok­rem iné­ho tvr­dí, že čím je ta­ké­to za­ria­de­nie ďa­lej od hla­vy je­ho uží­va­te­ľa, tým me­nej je ne­bez­peč­né.

Iné štú­die uis­ťu­jú ľu­dí o pra­vom opa­ku - mo­bil­né te­le­fó­ny škod­li­vé nie sú. Av­šak niek­to­ré z tých­to vý­sku­mov fi­nan­co­va­li mo­bil­né spo­loč­nos­ti a ob­chod­né sku­pi­ny, tak­že vý­sled­ky mô­žu byť spo­chyb­ni­teľ­né a ozna­če­né ako neob­jek­tív­ne.

Ame­ric­ké Stre­dis­ko pre kon­tro­lu a pred­chá­dzanie cho­ro­bám pre­to po­čas mi­nu­lé­ho ro­ka priš­lo k zá­ve­ru, že je pot­reb­ný ďal­ší vý­skum. Až po­tom bu­de mož­né s ur­či­tos­ťou po­ve­dať, či pou­ží­va­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov nao­zaj spô­so­bu­je zdra­vot­né prob­lé­my.

Dok­tor Jo­seph Mer­co­la, za­obe­ra­jú­ci sa al­ter­na­tív­nou me­di­cí­nou, tvr­dí, že po­kiaľ ne­má za­ria­de­nie za­bu­do­va­né 3G mo­dul, škod­li­vé nás­led­ky sú mi­ni­mál­ne. Z to­ho vy­plý­va, že tech­no­ló­gie ako Jawbo­ne Up ale­bo App­le Watch by ma­li byť v po­riad­ku. „Po­kiaľ si však kú­pi­te ho­din­ky so za­bu­do­va­ným mo­bil­ným či­pom, po­tom má­te na zá­päs­tí pri­via­za­ný mo­bil­ný te­le­fón," do­dá­va. A to vraj vô­bec nie je dob­rý ná­pad.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter