Nový elektromobil Tesla Model S 70D ponúkne dlhší dojazd a pohon 4×4

Ho­ci bu­de no­vý va­riant Tes­la Mo­del S 70D o nie­čo drah­ší, svo­jim uží­va­te­ľom po­núk­ne vy­šší vý­kon, dl­hší do­jazd a po­hon všet­kých šty­roch ko­lies.

Vy­lep­še­ný elek­tro­mo­bil Mo­del S 70D nah­ra­dí star­ší mo­del 60D. Bu­de sa vy­zna­čo­vať lep­šou vý­ba­vou, po­ho­nom 4x4, vý­ko­nom mo­to­ru 242 kW (329 ko­ní), zrý­chle­ním z nu­ly na 100 km/h za 5,4 se­kun­dy a maximál­nou rých­los­ťou 225 km/h. Jed­no na­bi­tie ba­té­rie (70 kWh) zís­ka­lo o 15% vy­ššiu ka­pa­ci­tu a te­da vy­dr­ží pri kon­štan­tnej rých­los­ti 105 km/h s do­jaz­dom 386 km. Pre po­rov­na­nie, star­šia ver­zia elek­tro­mo­bi­lu po­nú­ka­la zrý­chle­nie 5,9 se­kun­dy, do­jaz­do­vú vzdia­le­nosť 334 km a maximál­nu rých­losť 201 km/h.

tesla-model-s-inside.jpg

Na trh by sa mal Mo­del S 70D dos­tať na kon­ci má­ja v troch no­vých fa­reb­ných od­tie­ňoch ka­ro­sé­rie - Warm Sil­ver, Ob­si­dian Black a Ocean Blue. Ob­jed­nať si ho už te­raz mož­no na webe Tes­la Mo­tors za 76 ti­síc USD, čo je o 5 ti­síc USD viac ako stál je­ho pred­chod­ca.

tesla-model-s-inside2.jpg

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter