Apple pripravuje revolúciu. Budúca generácia tabletov bude mať 3D displeje

Pr­vý iPad od App­lu pri­šiel na trh pred pia­ti­mi rok­mi. To­to za­ria­de­nie úpl­ne zme­ni­lo spô­sob prá­ce na po­čí­ta­či. Nas­tal ra­di­kál­ny po­sun od ov­lá­da­nia pros­tred­níc­tvom klá­ves­ni­ce a my­ši k do­ty­ko­vé­mu ov­lá­da­niu po­mo­cou pr­stov. iPad ne­bol pr­vý tab­le­to­vý po­čí­tač a ne­bol to ani pr­vý tab­let od App­lu. Na­priek to­mu sa stal vzo­rom pre množ­stvo ďal­ších za­ria­de­ní.

To, že do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie je veľ­mi in­tui­tív­ne, je zrej­mé aj z to­ho, že si ho ľah­ko os­vo­ja aj de­ti. Aj ony rých­lo zvlád­nu nap­rík­lad pre­sú­va­nie ob­sa­hu po­hy­bom prs­ta. Na­priek to­mu, že vhod­nosť ta­kej­to inter­ak­cie pri pra­cov­nom vy­uži­tí po­čí­ta­ča je dis­ku­ta­bil­ná, do­ty­ko­vé dis­ple­je sa stá­va­jú štan­dar­dom.

Ho­ci do­ty­ko­vé dis­ple­je umož­ňu­jú pria­my kon­takt pr­stov pou­ží­va­te­ľa s vir­tuál­ny­mi ob­jek­tmi, vi­zuál­ne 3D pros­tre­die je stá­le rep­re­zen­to­va­né plo­chou 2D ob­ra­zov­kou. Roz­hra­nie po­čí­ta so zmys­lom pou­ží­va­te­ľa pre vi­zua­li­zá­ciu, te­da vy­tvo­re­ním 3D ob­ra­zu a nes­po­lie­ha sa na hma­to­vé vne­my. V bu­dúc­nos­ti sa to však mô­že zme­niť.

Do­ty­ko­vé tab­le­ty nám vďa­ka svo­jim ma­lým roz­me­rom a níz­kej hmot­nos­ti umož­nia od­pú­tať sa pri prá­ci od sto­la. Bu­dú­ca ge­ne­rá­cia ich dis­ple­jov však ne­bu­de 2D ani plo­chá a bu­de lep­šie vy­uží­vať na­še zmys­ly. Ich povrch bu­de dy­na­mic­ký, pre­kon­fi­gu­ro­va­teľ­ný, schop­ný pre­for­mo­vať sa do iných tva­rov. Dis­plej te­da bu­de me­niť svoj povrch tak, aby čo naj­lep­šie rep­re­zen­to­val ob­sah na ob­ra­zov­ke, pri­čom in­for­má­cie sa bu­dú od­ov­zdá­vať sa­mot­ným do­ty­kom, nie vi­zuál­ne.

Tab­let s troj­di­men­zio­nál­nym roz­hra­ním zme­ní spô­sob na­šej inter­ak­cie s po­čí­ta­čom. Ob­ra­zo­vé bo­dy fy­zic­ky vy­čnie­va­jú­ce z povr­chu umož­nia vý­vo­já­rom zdo­ko­na­liť ap­li­ká­cie napr. z ob­las­ti ar­chi­tek­tú­ry, di­zaj­nu, mo­de­lo­va­nia te­ré­nu, ale aj ren­de­ro­va­nie 3D scén ge­ne­ro­va­ných po­čí­ta­čom. No pri­ne­sie to zlep­še­nie aj do ap­li­ká­cií na tí­mo­vú spo­lup­rá­cu, zá­ba­vu a sprís­tup­ní po­čí­ta­če aj pre oso­by so zdra­vot­ným pos­tih­nu­tím.

Za­ria­de­nia bu­dú môcť me­niť svo­ju for­mu aj fun­kciu. Nap­rík­lad mo­bil­ný te­le­fón sa mô­že zme­niť na di­aľ­ko­vý ov­lá­dač te­le­ví­zo­ra či na vi­deo­her­ný ov­lá­dač a sám pos­kyt­núť zod­po­ve­da­jú­ce roz­hra­nie. S ta­kým­to roz­hra­ním už dlh­šie expe­ri­men­tu­je napr. spo­loč­nosť Tac­tus Tech­no­lo­gy. Jej ochran­ný obal na iPad Phorm zvý­raz­ňu­je sof­tvé­ro­vé klá­ve­sy po­mo­cou bub­li­niek napl­ne­ných kva­pa­li­nou, tak­že tla­čid­lá vlas­tne vy­stu­pu­jú z dis­ple­ja.

V la­bo­ra­tó­riách App­lu ta­kis­to skú­ma­jú dôs­led­ky inter­ak­cie pou­ží­va­te­ľov s tva­ro­vo sa me­nia­cim dis­ple­jom. Vy­tvo­ri­li inter­ak­tív­ny stĺpco­vý graf po­zos­tá­va­jú­ci z 10 × 10 stĺpcov, kto­rý má rep­re­zen­to­vať vi­zua­li­zá­cie rôz­nych dát a umož­ní vy­ko­ná­va­nie úloh, ako je filtro­va­nie dát, ich or­ga­ni­zo­va­nie do rôz­nych riad­kov a stĺpcov, na­vi­gá­cia vo veľ­kom ob­je­me dát a pod. Zis­ti­lo sa, že dy­na­mic­ké stĺpce 3D dát mo­ti­vu­jú pou­ží­va­te­ľa, aby pria­mo ma­ni­pu­lo­val s jed­not­li­vý­mi bod­mi, čo je vhod­né pri na­vi­gač­ných a or­ga­ni­zač­ných úlo­hách.

Video:


Reali­zá­cia dis­ple­jov me­nia­cich tvar si vy­ža­du­je veľ­ké od­bor­né elek­tro­nic­ké a me­cha­nic­ké zna­los­ti. Na to, aby aj ne­tech­nic­kí ved­ci moh­li expe­ri­men­to­vať s dis­plej­mi me­nia­ci­mi tvar, bol vy­vi­nu­tý pro­to­typ nás­tro­ja Sha­peC­lip. Ten pre­me­ní plo­chú ob­ra­zov­ku po­čí­ta­ča na 3D povrch. Dis­ple­je Sha­peC­lip sú pre­nos­né, šká­lo­va­teľ­né a mô­žu byť us­po­ria­da­né tak, aby vy­ho­vo­va­li ak­tuál­nym pot­re­bám. Bliž­šiu pred­sta­vu o nich po­mô­že vy­tvo­riť vi­deo.

Video:


Bu­dú­ce dis­ple­je te­da ne­bu­dú mať plo­chý povrch, ale bu­dú to dy­na­mic­ké plo­chy schop­né re­kon­fi­gu­rá­cie, aby moh­li lep­šie pre­zen­to­vať in­for­má­cie pou­ží­va­te­ľom pros­tred­níc­tvom hma­to­vých vne­mov.

Zdroj: the­con­ver­sa­tion.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter