Reflexný sprej LifePaint ochráni cyklistov a chodcov, aby boli viditeľní na ceste aj v noci

„Naj­lep­ší spô­sob, ako pre­žiť zráž­ku, je ne­ha­va­ro­vať." To­to mot­to sa sta­lo hna­cím mo­to­rom auto­mo­bil­ky Vol­vo, kto­rá v sú­čas­nos­ti priš­la s no­vin­kou Li­fe­Paint. Ide o špe­ciál­ny ref­lex­ný sprej pre cyk­lis­tov. Ten by mal po­môcť zlep­šiť vi­di­teľ­nosť cyk­lis­tov a zní­žiť tak po­čet dop­rav­ných ne­hôd, kto­rých prí­či­nou bý­va­jú ne­raz prá­ve oni. Sprej by mal nah­ra­diť ref­lexné pás­ky i bli­ka­jú­ce svet­lá.

Tú­to uni­kát­nu ref­lexnú far­bu v spre­ji vy­tvo­ri­lo Vol­vo v spo­lup­rá­ci so sta­ru­pom Al­be­do 100 a di­zaj­no­vou spo­loč­nos­ťou Grey Lon­don. Far­ba je zmý­va­teľ­ná, bež­ným okom ne­vi­di­teľ­ná, keď­že sa ref­lexné čas­ti­ce ak­ti­vu­jú iba žia­rou ref­lek­to­rov. Pou­žiť ju mož­no na rôz­ne čas­ti od­evu - od hel­my až po to­pán­ky či psie pos­tro­je. Vy­dr­žať by ma­la prib­liž­ne týž­deň.

volvo-lifepaint-rozdil.png

Tes­to­va­nie no­vé­ho pro­duk­tu ak­tuál­ne pre­bie­ha vo Veľ­kej Bri­tá­nii, kde bu­de dos­tup­ný v šies­tich cyk­lis­tic­kých pre­daj­niach. V prí­pa­de klad­né­ho oh­la­su sa roz­ší­ri do ce­lé­ho sve­ta.

Video:


Zdroj: wired.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter