Chcete vidieť aj v noci? Biohackerom sa podarilo vyvinúť špeciálne očné kvapky

Nej­de o žiad­ne sci-fi. Pr­vý člo­vek má tes­to­va­nie špe­ciál­nych oč­ných kva­piek za se­bou. Na­priek úpl­nej tme mu pos­kyt­li noč­né vi­de­nie v exce­len­tnej kva­li­te, i keď len na pár ho­dín.

Sku­pi­na ka­li­forn­ských bio­hac­ke­rov Scien­ce for the Mas­ses za­ča­la expe­ri­men­to­vať s oč­ný­mi kvap­ka­mi, kto­ré do­čas­ne umož­nia pou­ží­va­te­ľo­vi vi­dieť aj pot­me. Hlav­nou zlož­kou tých­to kva­piek sa sta­la ak­tív­na lát­ka chlo­rin e6 (Ce6), kto­rú zís­ka­li z hl­bo­ko­mor­ských rýb. Tá­to lát­ka sa ok­rem iné­ho vy­uží­va aj na lieč­bu ra­ko­vi­ny po­mo­cou svet­la. V zme­si s in­zu­lí­nom a fy­zio­lo­gic­kým roz­to­kom pos­kyt­la exce­len­tné noč­né vi­de­nie na vzdia­le­nosť 50 met­rov po­čas nie­koľ­kých ho­dín.

Je­den z ved­cov Ga­briel Li­ci­na sa ako pr­vý po­du­jal na otes­to­va­nie kva­piek. Po ich nak­vap­ka­ní do spo­jiv­ko­vé­ho va­ku sa mu oči sfar­bi­li do­čier­na a bo­lo ich tre­ba chrá­niť pred os­trým den­ným svet­lom. Svo­je noč­né vi­de­nie Li­ci­na opí­sal po­dob­ne, ako ho poz­ná­me z ak­čných fil­mov či po­čí­ta­čo­vých hier - zre­teľ­né pred­me­ty v čier­nej far­be na ze­le­nom po­za­dí. Po nie­koľ­kých ho­di­nách sa mu zrak vrá­til do pô­vod­né­ho sta­vu a ani po troch týž­dňoch sa nep­re­ja­vi­li žiad­ne ne­ga­tív­ne ved­ľaj­šie účin­ky. Na­priek to­mu sa bez­peč­nosť oč­ných kva­piek bu­de eš­te dôk­lad­ne pre­ve­ro­vať.

muz-s-nocnym-videnim.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter