Pozor, horí, pripravte repráky! Vyskumníci prišli na to, ako sa dá požiar uhasiť aj zvukom

Du­ni­vé ba­sy niek­to­rých pos­lu­chá­čov uch­va­cu­jú, iných roz­ču­ľu­jú. No na­pad­lo vás, že po­mo­cou níz­kych tó­nov mož­no uha­siť oheň?

Seth Ro­ber­tson a Viet Tran, dva­ja štu­den­ti stro­jár­stva z Uni­ver­zi­ty Geor­gea Man­so­na vo Fair­faxe (Vir­gí­nia, USA), vy­ro­bi­li zvlášt­ny ha­sia­ci prís­troj, kto­rý na zá­kla­de níz­kof­rek­ven­čné­ho šu­mu od­de­ľu­je kys­lík od horľa­vi­ny. Ich za­ria­de­nie by v bu­dúc­nos­ti moh­lo nah­ra­diť tra­dič­né ha­sia­ce prís­tro­je.

Za­ria­de­nie, na kto­ré vy­na­lo­ži­li asi 600 do­lá­rov z vlas­tných pe­ňa­zí, ob­sa­hu­je pre­nos­ný zvu­ko­vý ge­ne­rá­tor, zo­sil­ňo­vač, na­pá­ja­cí zdroj a za­me­ria­va­ciu tru­bi­cu a pre­ná­ša zvu­ko­vé vl­ny na níz­kych frek­ven­ciách me­dzi 30 a 60 Hz z dý­zy. Tie­to vl­ny sa „pre­mie­ša­jú" so vzdu­chom a účin­ne od­de­lia kys­lík od ho­ria­cej lát­ky. Prís­troj má hmot­nosť 9 kg a niek­to­rým mož­no pri­po­me­nie za­ria­de­nie z fil­mu Ghos­tbus­ters.

handheld_device_firefighting.jpg

Spo­čiat­ku si štu­den­ti mys­le­li, že po­žiar by moh­li uha­siť veľ­ké rep­ro­duk­to­ry a zvu­ky s vy­so­kou frek­ven­ciou. No uká­za­lo sa, že tak­to fun­gu­jú prá­ve níz­kof­rek­ven­čné zvu­ky. Ako ža­rtov­ne po­dot­kol Viet Tran, rap­pe­ri ako 50 Cent by prav­de­po­dob­ne moh­li uha­siť po­žiar.

Štu­den­ti v no­vem­bri po­žia­da­li o pred­bež­ný pa­tent, čo im umož­ní rok vy­ko­ná­vať ďal­šie tes­ty a zdo­ko­na­ľo­vať svoj prís­troj. Za­tiaľ ha­si­li len ho­ria­ci lieh a prís­troj bol kon­ci­po­va­ný na uha­se­nie drob­ných po­žia­rov v ku­chy­ni, ale pou­žiť by sa dal napr. aj na koz­mic­kej lo­di. Ten­to kon­cept by mo­hol nah­ra­diť toxic­ké che­mi­ká­lie, kto­ré dnes ob­sa­hu­jú ha­sia­ce prís­tro­je.

Video:


Pro­jekt na té­mu „akus­tic­ké­ho pot­la­če­nia oh­ňa" us­ku­toč­ni­la v ro­ku 2012 aj DAR­PA. Zis­ti­lo sa v ňom, že to mô­že byť účin­né v ma­lom roz­sa­hu, no vý­skum­ní­ci ne­do­ká­za­li ur­čiť, či by to fun­go­va­lo aj na úrov­ni ob­ra­ny v prí­pa­de veľ­ké­ho po­žia­ru.

Pred vý­skum­ník­mi sto­jí eš­te úlo­ha pres­kú­mať rôz­ne ty­py po­žia­rov - od pev­ných horľa­vých pred­me­tov, ako je dre­vo či pa­pier, až po elek­tric­ké za­ria­de­nia. A vy­rie­šiť tre­ba aj prob­lém, že zvu­ko­vé vl­ny sí­ce uha­sia oheň, ale nes­chla­dia horľa­vi­nu, tak­že hro­zí opä­tov­né vznie­te­nie po­žia­ru.

„Jed­na vec je uha­siť ma­lý oheň v pan­vi­ci," po­ve­dal Ken­neth E. Is­man, pro­fe­sor na Ma­ry­lan­dskej uni­ver­zi­te. „No koľ­ko ener­gie bu­de tre­ba nap­rík­lad na uha­se­nie ho­ria­cej pos­te­le, čo je bež­ný sce­nár pri smr­tia­cich po­žia­roch?"

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk
was­hin­gton­post.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter