Robotické mravce BionicANTs fungujú takmer rovnako ako tie skutočné

Po bio­nic­kých klo­ka­noch, po­hyb­li­vých slo­ních cho­bo­toch, fa­loš­ných tuč­nia­koch priš­li na rad ume­lé mrav­ce.

Ne­mec­kej spo­loč­nos­ti Fes­to sa po­da­ri­lo vy­vi­núť ro­bo­tic­kých mrav­cov Bio­ni­cANTs, kto­rí ve­dia spo­lup­ra­co­vať na pl­ne­ní úloh po­dob­ným spô­so­bom ako sku­toč­né mrav­ce. Vy­uží­va­jú na to kom­plexné al­go­rit­my. Mrav­ce sú vy­ba­ve­né sen­zor­mi a ste­reo­ka­me­ra­mi, vďa­ka kto­rým zís­ka­va­jú in­for­má­cie o svo­jom oko­lí. Vzá­jom­ne ko­mu­ni­ku­jú po­mo­cou bez­drô­to­vej sie­te, tak­že na­priek to­mu, že kaž­dý mra­vec je auto­nóm­ny, ich po­hy­by a ak­cie sú za­kaž­dým v sú­la­de s pri­már­nym cie­ľom ce­lej sku­pi­ny.

Plas­to­vé te­lo mrav­cov tla­čí 3D tla­čia­reň, kým no­hy a hry­zad­lá sú z ke­ra­mi­ky. Kaž­dý z mrav­cov me­ria prib­liž­ne 13,5 cm a do­bí­ja sa pros­tred­níc­tvom vlas­tných an­tén. Cie­ľom spo­loč­nos­ti Fes­to je sna­ha o vy­tvo­re­nie schop­ných me­cha­niz­mov, kto­ré by bo­li pre­po­je­né ko­lek­tív­nou in­te­li­gen­ciou a moh­li by tak vy­ko­ná­vať kom­plexné úlo­hy (od sta­vi­teľ­stva až po zá­chra­nár­ske prá­ce) spo­loč­ne.

Video:


Zdroj: fes­to.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter