Vedci dokázali, že používanie smartfónov je návykové podobne ako cigarety

Na zá­kla­de vý­sku­mov sa po­da­ri­lo zis­tiť, že nad­mer­né pou­ží­va­nie smar­tfó­nov ve­die k zá­vis­los­ti. Pri za­pnu­tí mo­bil­né­ho te­le­fó­nu sa v moz­gu ak­ti­vu­jú rov­na­ké lát­ky ako u faj­čia­ra hneď po tom, čo si za­pá­li ci­ga­re­tu.

Ved­ci z uni­ver­zi­ty v Bon­ne vy­tvo­ri­li na sle­do­va­nie mie­ry vy­uží­va­nia smar­tfó­nov ap­li­ká­ciu s náz­vom Men­thal. Vo vý­sku­me sa zú­čas­tni­lo nie­koľ­ko sto­ti­síc pou­ží­va­te­ľov smar­tfó­nov. Vý­sled­ky bo­li šo­ku­jú­ce. Ma­ji­te­lia smar­tfó­nov pou­ží­va­jú svoj te­le­fón v prie­me­re kaž­dých 18 mi­nút či už na pí­sa­nie správ, hra­nie hier, ale­bo na sur­fo­va­nie po inter­ne­te. De­sať per­cent ľu­dí ho vy­uží­va do­kon­ca kaž­dých 10 mi­nút.

Ta­ká­to zá­vis­losť nie je zá­le­ži­tosť iba mla­dých. Tr­pia ňou aj ľu­dia po päť­de­siat­ke. „Je to po­dob­né ako pri faj­če­ní. Ľudia sia­ha­jú po smar­tfó­ne, keď nap­rík­lad ča­ka­jú na za­stáv­kach, aby za­bi­li čas," uvie­dol psy­cho­lóg Chris­tian Mon­tag. Za­tiaľ čo si faj­čia­ri vy­chut­ná­va­jú pô­ži­tok z ni­ko­tí­nu, pre pou­ží­va­te­ľov smar­tfó­nov je od­me­nou za za­pnu­tie te­le­fó­nu to, že si náj­du sprá­vu ale­bo sa sa­mi poch­vá­lia sve­tu svo­jím pos­tre­hom. Čo je však eš­te za­ují­ma­vej­šie, tu­hí faj­čia­ri zväč­ša ne­vyu­ží­va­jú svo­je smar­tfó­ny nad­mer­ne čas­to a váš­ni­ví pou­ží­va­te­lia smar­tfó­nov sú len zried­ka­ke­dy sil­ní faj­čia­ri.

Pod­ľa Mon­ta­ga mô­že preh­na­né pou­ží­va­nie te­le­fó­nov za­prí­či­niť spo­ma­le­nie hos­po­dár­skej pro­duk­ti­vi­ty, keď­že ma­ji­te­lia smar­tfó­nov trá­via znač­nú časť pra­cov­né­ho ča­su ich sle­do­va­ním. „Za pár ro­kov bu­de zá­vis­losť od elek­tro­nic­kých mé­dií san­kcio­no­va­ná rov­na­ko ako faj­če­nie," po­ve­dal ham­bur­ský so­cio­lóg Mat­thias Horx pre ča­so­pis Der Spie­gel. „Ľudia, kto­rí nep­retr­ži­te po­ze­ra­jú do svoj­ho smar­tfó­nu, bu­dú po­tom vní­ma­ní ako nev­zde­la­ní a so sla­bou vô­ľou," do­dá­va.

Zdroj: han­del­szei­tung.ch


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter