Vieme, aké komponenty vytvoria smartfón budúcnosti

Kon­ku­ren­cia me­dzi vý­rob­ca­mi har­dvé­ru sa vy­os­tru­je a naj­viac z to­ho vy­ťa­žia ko­neč­ní pou­ží­va­te­lia, kto­rí tak zís­ka­jú vý­kon­nej­šie smar­tfó­ny a tab­le­ty. Poď­te sa po­zrieť na tie naj­zau­jí­ma­vej­šie kom­po­nen­ty a tech­no­ló­gie, kto­ré bo­li v up­ly­nu­lých me­sia­coch pred­sta­ve­né.

Qual­comm mi­nu­lý me­siac pred­sta­vil svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď: pro­ce­sor Snap­dra­gon 820. Je to pr­vý pro­ce­sor Qual­com­mu pos­ta­ve­ný na je­ho ar­chi­tek­tú­re ARM Kryo a ako vô­bec pr­vý pro­ce­sor pri­ná­ša pod­po­ru plat­for­my Ze­roth, kto­rá sle­du­je sprá­va­nie pou­ží­va­te­ľa a v zá­vis­los­ti od ne­ho pris­pô­so­bu­je vý­kon za­ria­de­nia.

K vý­rob­com te­le­fó­nov by sa pr­vé pro­ce­so­ry Snap­dra­gon 820 ma­li dos­tať v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka a ich ma­so­vá vý­ro­ba sa za­čne v pr­vej po­lo­vi­ci ro­ka 2016.

V feb­ruári Qual­comm uká­zal aj šty­ri no­vé pro­ce­so­ry ur­če­né pre mainstrea­mo­vé smar­tfó­ny. Z nich naj­zau­jí­ma­vej­ší je osem­jad­ro­vý Snap­dra­gon 620, kto­rý pod­po­ru­je LTE a umož­ňu­je nah­rá­vať 4K vi­deo pri 30 FPS. Pr­vé za­ria­de­nie s tým­to pro­ce­so­rom sa na tr­hu ob­ja­ví v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka.

Tech­no­ló­gia Neo Ed­ge od LG

Vý­rob­co­via smar­tfó­nov kaž­do­roč­ne ra­di vy­zdvi­hu­jú lep­šie dis­ple­je, kto­ré in­teg­ro­va­li do svo­jich za­ria­de­ní. Všeo­bec­ne sú dis­ple­je čo­raz väč­šie a ma­jú vy­ššie roz­lí­še­nie. LG Dis­play na kon­ci mi­nu­lé­ho ro­ka vy­vi­nu­la 5,3-pal­co­vý full HD pa­nel ur­če­ný pre smar­tfó­ny, kto­rý je hru­bý len 0,7 mm (je te­da ten­ší ako pla­tob­ná kar­ta).

Vý­ro­ba ta­ké­ho­to ten­ké­ho dis­ple­ja bo­la mož­ná vďa­ka tech­no­ló­gii naz­va­nej Neo Ed­ge. A tre­ba po­dot­knúť, že kom­bi­ná­ciou ta­ké­ho 5,3-pal­co­vé­ho dis­ple­ja so Snap­dra­go­nom 620 a no­vým 128 GB mo­du­lom na uk­la­da­nie dát (poz­ri ďa­lej) by už vzni­kol veľ­mi za­ují­ma­vý in­te­li­gent­ný te­le­fón stred­nej trie­dy.

128 GB mo­dul od Sam­sun­gu

Kó­rej­ská spo­loč­nosť Sam­sung mi­nu­lý týž­deň vy­da­la no­vý 128 GB mo­dul na uk­la­da­nie dát, kto­rý je ur­če­ný pre te­le­fó­ny stred­nej trie­dy a tab­le­ty. Pod­ľa Sam­sun­gu sa za­ria­de­nia so 128 GB je­ho pa­mä­te ob­ja­via „v blíz­kej bu­dúc­nos­ti".

Koľ­ko ta­kých te­le­fó­nov na tr­hu bu­de, je však otáz­kou, pre­to­že pre­dov­šet­kým pri lac­nej­ších smar­tfó­noch bý­va ka­pa­ci­ta pa­mä­te ove­ľa men­šia - ty­pic­ky len 8 GB.

Bez­drô­to­vé do­bí­ja­nie od Me­dia­Te­ku

Až do­te­raz bo­lo bez­drô­to­vé do­bí­ja­nie dos­tup­né len pre vy­bra­né hig­hen­do­vé smar­tfó­ny. To by sa ten­to rok ma­lo zme­niť - ok­rem iné­ho aj vďa­ka či­po­vej súp­ra­ve od fir­my Me­dia­Tek, kto­rá bo­la vy­da­ná ten­to me­siac.

Jed­nou z hlav­ných vý­hod MT3188 je kom­pa­ti­bi­li­ta so všet­ký­mi exis­tu­jú­ci­mi štan­dar­dmi pre bez­drô­to­vé do­bí­ja­nie, tak­že pou­ží­va­te­lia mô­žu pou­ží­vať na­bí­ja­teľ­né pod­lož­ky od rôz­nych vý­rob­cov.

Ma­so­vá vý­ro­ba či­po­vej súp­ra­vy sa už za­ča­la a pod­ľa Me­dia­Te­ku sa ob­ja­ví v doh­ľad­nom ča­se vo smar­tfó­noch, tab­le­toch i no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ke.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter