Amazon má zelenú na testovanie dronov na rozvoz tovaru

Ama­zon zís­kal po­vo­le­nie tes­to­vať v USA dro­ny, kto­rý­mi fir­ma plá­nu­je roz­vá­žať to­var svo­jim zá­kaz­ní­kom. Tes­to­va­cie le­ty sa us­ku­toč­nia nad súk­rom­ný­mi po­zem­ka­mi mi­mo mes­ta.

Naj­väč­ší inter­ne­to­vý ob­chod v USA Ama­zon zís­kal od ame­ric­ké­ho Fe­de­rál­ne­ho úra­du pre le­tec­tvo (FAA) po­vo­le­nie na tes­to­va­nie dro­nov v rám­ci svoj­ho prog­ra­mu Pri­me Air. Pod­ľa cer­ti­fi­ká­tu, kto­rý zís­ka­la jed­na z di­ví­zií Ama­zo­nu a jej pro­to­typ bez­pi­lot­né­ho lie­tad­la, sa tes­to­va­cie le­ty mô­žu vy­ko­ná­vať len za den­né­ho svet­la vo vý­ške maximál­ne 120 met­rov. Po­čas tes­to­va­nia sa dro­ny ne­mô­žu stra­tiť z doh­ľa­du ope­rá­to­rov, kto­rý­mi mu­sia byť len oso­by vlas­tnia­ce pi­lot­nú li­cen­ciu. Bez­pi­lot­né lie­tad­lá Ama­zo­nu sú schop­né do­siah­nuť rých­losť až 80 km/h a do­ká­žu sa auto­ma­tic­ky vy­hý­bať pre­káž­kam.

Zá­ko­ny v Ame­ri­ke mo­men­tál­ne ne­po­vo­ľu­jú vy­uží­va­nie dro­nov na ko­mer­čnú prep­ra­vu. No na zá­kla­de ras­tú­ce­ho zá­uj­mu fi­riem i jed­not­liv­cov za­čal FAA pra­co­vať na no­vých pra­vid­lách, kto­ré by umož­ni­li pou­ží­va­nie bez­pi­lot­ných lie­ta­diel na ko­mer­čné aj rek­reač­né úče­ly. To, či ten­to návrh ús­peš­ne prej­de ve­rej­nou dis­ku­siou, uvi­dí­me zrej­me až o rok.

Video:


Zdroj: bal­ti­mo­re.cbslo­cal.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter