Video: Máme sa na čo tešiť. Hyperrealistická rozšírená realita v podaní Magic Leap

Ro­ny Abo­vitz, šéf spo­loč­nos­ti Ma­gic Leap za­obe­ra­jú­cej sa roz­ší­re­nou reali­tou, do kto­rej vla­ni na je­seň in­ves­to­val aj Goog­le, mal mi­nu­lý týž­deň na po­du­ja­tí TED (Tech­no­lo­gy, En­ter­tain­ment, De­sign ) tro­chu pred­sta­viť dosť ta­jom­nú prá­cu svoj­ho tí­mu. Je­ho vy­stú­pe­nie sí­ce bo­lo z nez­ná­mych dô­vo­dov od­vo­la­né, no spo­loč­nosť zve­rej­ni­la as­poň vi­deo s ukáž­ka­mi, ako Ma­gic Leap fun­gu­je.

magic_leap.gif

Hra vo vi­deu má znač­ku Dr. Gror­dbort a vy­tvo­ri­li ju vý­tvar­ní­ci z We­ta Wor­kshop. Ide v pod­sta­te o strie­ľač­ku dopl­ne­nú o roz­ší­re­nú reali­tu, kde sa de­ko­rač­né zbra­ne pre­me­nia na vir­tuál­nu reali­tu a vir­tuál­ni ne­pria­te­lia sú pre­mie­ta­ní do fy­zic­ké­ho pries­to­ru. Vi­dieť tu mož­no aj zá­be­ry roz­hra­nia Ma­gic Leap, napr. vzná­ša­jú­ce sa vi­deo z YouTu­be či iko­nu Gmai­lu a vir­tuál­ny „ko­lo­toč" so sof­tvé­rom.

Video:


Pou­ži­tie Ma­gic Leap cha­rak­te­ri­zo­val PR šéf spo­loč­nos­ti An­dy Fouché ako „hra­nie sa v kan­ce­lá­rii". O pro­duk­te je za­tiaľ zná­mych má­lo in­for­má­cií, no vo všeo­bec­nos­ti je veľ­mi ťaž­ké pred­sta­viť pro­duk­ty na roz­ší­re­nú reali­tu. Spo­meň­me nap­rík­lad pô­so­bi­vé vi­deá o Goog­le Glass, no reál­ny pro­dukt pri­nie­sol skôr roz­ča­ro­va­nie.

Video:


Pro­to­typ sys­té­mu sa stá­le dr­ží pod pok­rýv­kou, no ide o aký­si druh pro­jek­cie na siet­ni­cu oka a ľu­dia, kto­rí ho vi­de­li, ozna­či­li zá­žit­ky za hyper­realis­tic­ké a veľ­mi pô­so­bi­vé. O po­dob­nom pro­duk­te Mic­ro­soft Ho­lo­Lens bo­lo uve­de­ných nie­koľ­ko vy­ni­ka­jú­cich de­monštrač­ných uká­žok roz­ší­re­nej reali­ty.

Zdroj: the­ver­ge.com
re­co­de.net


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter