Fotografovanie s dronom – Hang Son Đoòng, najväčšia jaskyňa na svete

Ryan De­boodt (Pe­king, Čí­na) je fo­tog­raf, jas­ky­niar, dob­rod­ruh a ces­to­va­teľ. Pod­stat­ná časť je­ho por­tfó­lia sa za­me­ria­va na ob­lasť Viet­nam­ské­ho ná­rod­né­ho par­ku Phong Nha Ke Bang, kde sa na­chá­dza aj naj­väč­šia zná­ma jas­ky­ňa na sve­te Hang Son Đoòng.

Vnút­ri jas­ky­ne je ob­rov­ská ze­le­ná džung­ľa, kto­rá vy­ze­rá ako z fil­mu Ava­tar, a po­dzem­ná rie­ka.Ne­dáv­no sa roz­ho­dol za­chy­tiť krá­su a veľ­kosť jas­ky­ne aj zo vzdu­chu. Jas­ky­ňa je ob­rov­ská. Naj­väč­šie ko­mo­ry v jas­ky­ni sú viac ako 4,5 km dl­hé, 201 m vy­so­ké a 490 m ši­ro­ké. Vnút­ri jas­ky­ne sa na niek­to­rých mies­tach na­chá­dza­jú sta­lag­mi­ty vy­so­ké aj 230 met­rov.

De­boodt dos­tal svoj fo­toa­pa­rát Ca­non 6D so 16-35 mm ob­jek­tí­vom do vzdu­chu po­mo­cou dro­nu. Nes­kôr to is­té uro­bil s ka­me­rou GoP­ro HE­RO4. Na svo­jich fo­tog­ra­fiách a vi­deu za­chy­til aj ob­rov­ské di­ery - „svet­lí­ky", cez kto­ré pre­ni­ká do jas­ky­ne svet­lo.

foto2.jpg

foto3.jpg

foto4.jpg

Zdroj: ep­ho­to.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter