V budúcnosti si už nezašoférujeme. Umelá inteligencia bude jazdiť bezpečnejšie

Vo vzdia­le­nej bu­dúc­nos­ti mô­žu kla­sic­ké au­tá pre ich ne­bez­peč­nosť za­ká­zať," tvr­dí je­den z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých vi­zio­ná­rov Elon Musk. Ria­de­nie vo­zi­diel údaj­ne pre­be­rú ro­bo­ty.

Elon Musk, spo­lu­zak­la­da­teľ a CEO spo­loč­nos­ti Tes­la, ve­rí to­mu, že raz bu­de tra­dič­né šo­fé­ro­va­nie auto­mo­bi­lov za­ká­za­né a vo­di­čov za vo­lan­tom nah­ra­dí vý­luč­ne ume­lá in­te­li­gen­cia. Iš­lo by vraj o bez­peč­nej­ší spô­sob jaz­de­nia. Ten­to pro­ces nah­rá­dzania by mal pre­beh­núť po­čas nas­le­du­jú­cich dvad­sia­tich ro­kov.

Musk tvr­dí, že ak je ume­lá in­te­li­gen­cia správ­ne nas­ta­ve­ná, nes­pra­ví chy­bu. Na roz­diel od člo­ve­ka. Ta­ké­to sa­mo­jaz­dia­ce auto­mo­bi­ly pri­rov­nal k vý­ťa­hom, kde jed­no­du­cho pa­sa­žier, kto­rý je zá­ro­veň aj ope­rá­to­rom ov­lá­da­jú­cim me­chan­izmus, za­dá cie­ľo­vý bod ces­ty a dop­ra­ví sa na mies­to bez akej­koľ­vek fy­zic­kej ak­ti­vi­ty.

tesla.jpg

Oba­vy z to­ho, ako sa ro­bo­tic­ký šo­fér vy­rov­ná s neo­ča­ká­va­ný­mi si­tuácia­mi, ako sú de­ti hra­jú­ce sa v oko­lí ces­ty či ka­na­li­zač­ný ot­vor bez pok­lo­pu, by ma­la vy­rie­šiť in­teg­rá­cia a nep­retr­ži­tý vý­voj špe­ciál­nych ske­no­va­cích sys­té­mov. Tie by ma­li vop­red va­ro­vať ro­bo­ta pred blí­žia­cou sa pre­káž­kou.

Na kon­ci mi­nu­lé­ho ro­ka sa Musk vy­jad­ril, že mo­de­ly prip­ra­ve­né na ten­to rok a aj tie, na kto­rých Tes­la eš­te pra­cu­je, mô­žu byť až na 90 % schop­né fun­go­vať cez auto­pi­lo­ta. Na Twit­te­ri však do­dal, že spo­loč­nosť sa bu­de sna­žiť o to, aby si ľu­dia moh­li vy­chut­nať oby­čaj­né šo­fé­ro­va­nie au­ta aj na­ďa­lej.

Elon Musk a sa­mo­ria­dia­ci auto­mo­bil Tes­la Mo­del S.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter