Ericsson Radio Dot: Mobilný broadband aj vnútri budov

Eric­sson Ra­dio Dot je re­vo­luč­né an­té­no­vé rie­še­nie, kto­ré pri­ná­ša sta­bil­ný a spo­ľah­li­vý prís­tup k mo­bil­né­mu broad­ban­du aj tam, kde to mož­né do­te­raz ne­bo­lo - nap­rík­lad vo veľ­kých bu­do­vách či hus­to za­ľud­ne­ných ve­rej­ných mies­tach. Má níz­ku vá­hu - len 300 gra­mov, je­ho in­šta­lá­cia je veľ­mi jed­no­du­chá. Vďa­ka po­hodl­nej veľ­kos­ti, ši­ro­kej vy­uži­teľ­nos­ti a pô­so­bi­vej evo­luč­nej ces­te (je syn­chro­ni­zo­va­ný s mak­ro­bun­ko­vou sie­ťou),

In­šta­lá­cie Ra­dio Dot Sys­tem hlá­sia až päť­ná­sob­né zvý­še­nie prie­pus­tnos­ti mo­bil­ných dát, pre­ru­še­né ho­vo­ry bo­li zre­du­ko­va­né na nu­lu a prie­mer­ný čas na in­šta­lá­ciu jed­né­ho Ra­dio Dot za­ria­de­nia tr­vá 4 mi­nú­ty. No­vin­ka je tiež di­zaj­no­va­ná na niž­šiu ener­ge­tic­kú spot­re­bu, ako tra­dič­né in­doo­ro­vé rie­še­nia.

Ericsson Radio Dot 1.png

Na ne­dáv­nom veľtr­hu MWC v Bar­ce­lo­ne Eric­sson ozná­mil par­tner­stvo s de­ve­lo­per­skou a sta­veb­nou sku­pi­nou Skan­ska, kto­rá bu­de Ra­dio Dot Sys­tem tes­to­vať vo svo­jich bu­do­vách. Od ino­va­tív­ne­ho rie­še­nia si sľu­bu­jú uro­biť in­te­li­gen­tné bu­do­vy eš­te in­te­li­gen­tnej­ší­mi. Ich cie­ľom je za­bez­pe­čiť kva­lit­né pok­ry­tie a vy­uží­va­nie in­te­li­gen­tných slu­žieb re­zi­den­tmi a uží­va­teľ­mi bu­dov.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter