Future is here. Autonómny Mercedes-Benz F 015 testovali v uliciach San Francisca

Luxus­ný auto­mo­bil bu­dúc­nos­ti Mer­ce­des-Benz F 015 pred­sta­vi­la ne­mec­ká auto­mo­bil­ka už za­čiat­kom ro­ka na vý­sta­ve CES v Las Ve­gas. No ne­dáv­no pred­vied­la pro­to­typ aj na tes­to­va­cej jaz­de po uli­ciach San Fran­cis­ca. Auto­mo­bil trie­dy S pred­sta­vu­je zmes luxusu a mo­der­ných tech­no­ló­gií.

Mercedes_Benz_F15_3.jpg

Auto­mo­bil je dl­hý 5,22 met­ra, ši­ro­ký viac ako 2 met­re a je­ho vý­ška pre­sa­hu­je 1,5 met­ra. Vý­rob­ca umies­tnil pred­né a za­dné ko­le­sá až na ro­hy ka­ro­sé­rie, a tak do­sia­hol maximál­ny mož­ný ráz­vor 3,6 met­ra, čo je viac ako v prí­pa­de mo­de­lov Mer­ce­des-May­bach.

Video:


Inter­iér je kom­bi­ná­ciou rôz­nych ma­te­riá­lov - ko­vu, sk­la, dre­va a ko­že. Na­chá­dza sa tu nie­koľ­ko do­ty­ko­vých dis­ple­jov. Ce­lú pred­nú časť prís­tro­jo­vej dos­ky tvo­rí hlav­ný dis­plej, ďal­šie šty­ri 4K dis­ple­je sú na dve­rách, je­den na za­dnej ste­ne a eš­te je­den vý­klop­ný me­dzi za­dný­mi se­dad­la­mi. Kaž­dý dis­plej je po­há­ňa­ný sa­mos­tat­ným Mac­Boo­kom. Roz­hra­nie je vy­tvo­re­né mul­tip­lat­for­mo­vým nás­tro­jom Qt.

Video:


Pou­ži­té tech­no­ló­gie, ako je asis­tent jaz­dy či adap­tív­ny tem­po­mat, sú rov­na­ké ako v os­tat­ných vo­zid­lách Mer­ce­des-Benz trie­dy S. No­vý mo­del F 015 však vô­bec ne­pot­re­bu­je vo­di­ča. Je po­há­ňa­ný hyb­rid­ným mo­to­rom s do­jaz­dom 900 ki­lo­met­rov, na ba­té­riu prej­de 200 ki­lo­met­rov. Vo vý­ba­ve sú ka­me­ry a sen­zo­ry na sle­do­va­nie ces­ty. So svo­jím oko­lím bu­de ko­mu­ni­ko­vať vi­zuál­ne i akus­tic­ky.

Mercedes_Benz_F15_3.jpg

Vý­rob­ca plá­nu­je ta­ký­to auto­mo­bil do pre­ľud­ne­né­ho mes­ta bu­dúc­nos­ti, kde bu­de ži­vot ta­ký hek­tic­ký, že auto­mo­bil bu­de jed­no z má­la miest, kde si člo­vek bu­de môcť do­priať luxus pri­vát­ne­ho pries­to­ru.

Zdroj: slas­hgear.com
tech­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter