CLIP – nová superrýchla technológia 3D tlače ako z filmu Terminátor 2

Ka­li­for­nský star­tup Car­bon 3D pred­sta­vil na kon­fe­ren­cii TED pre­lo­mo­vý 3D tla­čo­vý pro­ces, kto­rý je 25 až 100-krát rých­lej­ší ako tie, kto­ré sú k dis­po­zí­cii dnes. Tech­no­ló­gia, kto­rú spo­loč­nosť naz­va­la Con­ti­nuous Liquid Inter­fa­ce Pro­duc­tion tech­no­lo­gy (CLIP), vy­uží­va pro­ces fo­to­po­ly­me­ri­zá­cie, te­da kom­bi­ná­ciu UV žia­re­nia a kys­lí­ka na vy­tvr­dzo­va­nie fo­to­cit­li­vej ži­vi­ce. Tro­chu to pri­po­mí­na tech­no­ló­giu ste­reoli­tog­ra­fie (SLA), no CLIP veľ­mi vy­bo­ču­je z ra­du tech­no­ló­gií, s kto­rý­mi sa mož­no bež­ne stret­núť.

Video:


Na­mies­to tla­če ob­jek­tu po vrstvách, čo je mi­mo­riad­ne po­ma­lý pro­ces, CLIP vy­uží­va svet­lo na vy­tvr­de­nie ži­vi­ce a kys­lík ako in­hi­bič­né či­nid­lo. Vy­tvo­re­ný ob­jekt je po­tom ove­ľa pev­nej­ší.

Video:


Tla­čo­vý ma­te­riál je v te­ku­tom sku­pen­stve v nádr­ži, kde do­chá­dza k po­ly­me­ri­zá­cii vply­vom svet­la. Kys­lík, kto­rý po­ly­me­ri­zá­cii brá­ni, sa pou­ží­va na kon­tro­lu nad tým, v kto­rých vrstvách do­chá­dza k po­ly­me­ri­zá­cii. Vy­tla­če­ný ob­jekt sa pos­tup­ne vy­zdvi­hu­je z ná­do­by.

clip_schema.png

Kys­lík je schop­ný vy­tvo­riť v ži­vi­ci „mŕtve zó­ny" s veľ­kos­ťou nie­koľ­ko de­sia­tok mik­ró­nov. Do nádr­že sa dos­tá­va zos­po­du cez per­mea­bil­nú mem­brá­nu. Z tra­dič­ne me­cha­nic­kej tech­ni­ky 3D tla­če sa tak stá­va fo­to­che­mic­ký pro­ces. Vý­sled­ná tlač pri­po­mí­na kul­to­vú scé­nu z fil­mu Ter­mi­ná­tor 2 - opä­tov­né vy­tvo­re­nie ro­bo­ta T-1000 po je­ho roz­ta­ve­ní.

clip.jpg

Spo­loč­nos­ti Car­bon 3D sa už po­da­ri­lo zís­kať in­ves­tí­ciu od Sequoia Ca­pi­tal a Sil­ver La­ke Kraftwerk vo vý­ške 41 mi­lió­nov do­lá­rov, tak­že v bu­dúc­nos­ti o nej zrej­me eš­te bu­de­me po­čuť.

Video:


Zdroj: 3d­print.com
was­hin­gton­post.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter