Nabite si svoj smartfón ručne už za pár minút. Postačí vám na to špeciálne puzdro

Prí­pa­dy, keď tŕpne­te, dú­fa­júc v to, aby váš smar­tfón vy­dr­žal as­poň ces­tu do­mov a ne­vy­bil sa, bu­dú čos­ko­ro mi­nu­los­ťou. Vďa­ka Ampware Cran­kCa­se si bu­de­te môcť na­biť mo­bil ruč­ne, nech ste kde­koľ­vek.

In­die­go­go pred­sta­vil no­vý pro­jekt s náz­vom Apmware Cran­kCa­se fun­gu­jú­ci na prin­cí­pe dy­na­ma. Sta­čí vlo­žiť smar­tfón do oba­lu, vy­su­núť kľu­ku a za­čať ňou to­čiť. Po mi­nú­te tr­pez­li­vé­ho krú­te­nia by sa mal váš te­le­fón do­biť na­toľ­ko, aby vy­dr­žal ďal­ších 40 mi­nút. Po pia­tich mi­nú­tach ruč­né­ho do­bí­ja­nia by mal vy­dr­žať v po­ho­to­vos­ti úc­ty­hod­né tri ho­di­ny. Keď­že sa na puz­dre Ampware Cran­kCa­se na­chá­dza aj port USB, mô­že­te po­mo­cou ne­ho na­bí­jať nie­len váš mo­bil, ale aj tab­let či smart ho­din­ky.

case.gif

Je­ho tvor­co­via sa sna­žia na zreali­zo­va­nie svoj­ho pro­jek­tu a na je­ho nás­led­né uve­de­nie na trh vy­zbie­rať 55 000 USD. Mo­men­tál­ne si Ampware Cran­kCa­se mô­že­te za­kú­piť cez In­die­go­go za 29 USD.

nabijanie.jpg


Zdroj: giz­mo­do.com, in­die­go­go.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter