Vesmír: Vedci získali ďalšie nepriame dôkazy o oceáne na Ganymede

Ved­ci na če­le s Joachi­mom Sau­rom z Ko­lín­skej uni­ver­zi­ty zís­ka­li no­vé úda­je potvr­dzu­jú­ce hypo­té­zu, že pod ľa­do­vým povr­chom Ju­pi­te­rov­ho me­sia­ca Ga­ny­me­des sa na­chá­dza oceán tvo­re­ný sla­nou vo­dou. Úda­je po­chá­dza­jú z Hub­blov­ho ves­mír­ne­ho ďa­le­koh­ľa­du, kto­rý sle­do­val po­hyb po­lár­nej žia­ry nad tým­to me­sia­com.

Prí­tom­nosť oceá­nu na Ga­ny­me­de naz­na­či­li už in­for­má­cie zo son­dy Ga­li­leo, kto­rá v ro­koch 1995 až 2003 skú­ma­la Ju­pi­ter a je­ho me­sia­ce. Hub­blov ves­mír­ny ďa­le­koh­ľad te­raz pros­tred­níc­tvom sle­do­va­nia po­lár­nej žia­ry mo­ni­to­ro­val sprá­va­nie Ga­ny­me­dov­ho mag­ne­tic­ké­ho po­ľa, kto­ré sa však mie­ša aj s mag­ne­tic­kým po­ľom Ju­pi­te­ra. Dôs­led­kom je po­hyb po­lár­nej žia­ry v roz­sa­hu dvoch stup­ňov, ho­ci pod­ľa po­čí­ta­čo­vých mo­de­lov by to ma­lo byť až šesť stup­ňov.

Ved­ci pre­to dos­pe­li k zá­ve­ru, že pod povr­chom Ga­ny­me­da sa na­chá­dza sla­ný oceán, kto­rý tvo­rí proti­vá­hu k vply­vu mag­ne­tic­ké­ho po­ľa Ju­pi­te­ru. "Oceán na Ga­ny­me­de ne­mô­že byť hl­bší než 330 ki­lo­met­rov, pre­to­že inak by to ne­se­de­lo. Úda­je, kto­ré sme zís­ka­li, sa zho­du­jú s hĺbkou 100 ki­lo­met­rov a ob­sa­hom so­li päť gra­mov na li­ter vo­dy. Ale tak­tiež by to mo­hol byť aj oceán s hĺbkou iba de­sať ki­lo­met­rov ale s de­sať­ná­sob­ne vy­šším ob­sa­hom so­li," uvie­dol Saur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter