Palivový článok Jaq dobije mobil pomocou vody a kuchynskej soli

Pred is­tým ča­som sme in­for­mo­va­li o exter­nej na­bí­jač­ke PowerTrekk od švéd­skej spo­loč­nos­ti MyFC, kto­rá ob­sa­hu­je vo­dí­ko­vý člá­nok.

No­vý pro­dukt MyFC s náz­vom Jaq bol pred­sta­ve­ný na MWC a umož­ní na­bí­jať te­le­fón po­mo­cou jed­no­du­chej ka­ze­ty napl­ne­nej vo­dou a ku­chyn­skou so­ľou (NaCl). Za­ria­de­nie sa skla­dá z po­gu­mo­va­né­ho ko­vo­vé­ho puz­dra s por­tom mic­roUSB na pre­po­je­nie s te­le­fó­nom a spo­mí­na­nej ka­ze­ty ob­sa­hu­jú­cej vo­du a soľ, kto­rá sa za­su­nie do puz­dra.

jaq_animation.gif

Obal je z plas­tu, ale má byť úpl­ne re­cyk­lo­va­teľ­ný. Len čo ka­ze­ta vkĺzne do puz­dra, spus­tí sa che­mic­ká reak­cia pro­du­ku­jú­ca ener­giu. Ved­ľaj­šie pro­duk­ty sú tep­lo a vod­né pa­ry. Na roz­diel od vo­dí­ko­vých pa­li­vo­vých člán­kov te­da ka­ze­ty nie sú napl­ne­né horľa­vou lát­kou.

Kaž­dý člá­nok je ur­če­ný na jed­no na­bi­tie a má ka­pa­ci­tu 2400 mAh, čo je dosť na na­bi­tie iP­ho­nu 6. Do­bí­ja­nie tr­vá prib­liž­ne dve ho­di­ny a vý­stup je maximál­ne 6 wat­tov. Nápl­ne sa bu­dú vy­rá­bať v rôz­nych far­bách a ma­jú hmot­nosť 40 g, hmot­nosť puz­dra je 200 g.

myfc_jaq_phone.jpg

Štar­to­va­cí ba­lí­ček bu­de ob­sa­ho­vať puz­dro Jaq, päť pa­li­vo­vých člán­kov a na­bí­ja­cí ká­bel. Ce­na za­tiaľ ne­bo­la ur­če­ná, pod­ľa ho­vor­cu by puz­dro ma­lo stáť asi 99 do­lá­rov a kaž­dá ka­ze­ta po­tom 2 do­lá­re. Po­nú­kať sa bu­de aj ba­le­nie s via­ce­rý­mi ka­ze­ta­mi, prav­de­po­dob­ne de­via­ti­mi, kto­ré bu­de stáť 10 do­lá­rov.

myfc_jaq.jpg

Je to sí­ce drah­šie ako na­bí­ja­nie za­po­je­ním do elek­tric­kej zá­suv­ky, no ener­giu je tak­to k dis­po­zí­cii kde­koľ­vek, aj na mies­tach, kde nie je dos­tup­ná elek­tric­ká sieť. Jaq by sa mal dos­tať na trh kon­com toh­to ro­ka.

Zdroj: di­gi­taltrends.com

cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter