Nová technológia Qualcommu sníma odtlačky prsta s použitím ultrazvuku aj cez sklo či oceľ

Čo­raz viac smar­tfó­nov má vo vý­ba­ve sní­mač od­tlač­kov prs­ta umož­ňu­jú­ci od­om­knúť za­ria­de­nie ale­bo sa prih­lá­siť do ap­li­ká­cií umies­tne­ním prs­ta na ske­ner. Vý­rob­ca či­pov Qual­comm te­raz pred­sta­vil no­vé rie­še­nie, kto­ré na de­tek­ciu od­tlač­ku prs­ta ne­vyu­ží­va do­tyk, ale zvuk.

Sen­se ID je tech­no­ló­gia na bá­ze ultraz­vu­ku, pri kto­rej zvu­ko­vé vl­ny umož­nia za­chy­tiť troj­roz­mer­né akus­tic­ké de­tai­ly vo von­kaj­ších vrstvách ko­že. Pod­ľa Qual­com­mu je­ho tech­no­ló­gia Sen­se ID je pri roz­poz­ná­va­ní od­tlač­ku prs­ta spo­ľah­li­vej­šia. Pod­lo­žil to aj nie­koľ­ký­mi ar­gu­men­tmi:

- Umož­ňu­je vy­tvo­riť 3D ob­raz prs­ta na roz­diel od 2D ob­ra­zu, kto­rý vzni­ká pri pou­ži­tí do­ty­ko­vé­ho sen­zo­ra.
- Po­nú­ka viac de­tai­lov vrá­ta­ne pó­rov na ko­ži.
- 3D od­tla­čok je ťaž­šie sfal­šo­va­teľ­ný.
- Sen­se ID mô­že ske­no­vať aj cez vrstvu sk­la, plas­tu, za­fí­ru, hli­ní­ka či nehr­dza­ve­jú­cej oce­le, čo zna­me­ná, že sen­zo­ry mô­žu byť umies­tne­né kde­koľ­vek na te­le­fó­ne.

Video:


Qual­comm uvá­dza, že fun­kcia 3D od­tlač­ku prs­ta Sen­se ID bu­de k dis­po­zí­cii naj­skôr v za­ria­de­niach s pro­ce­sor­mi Snap­dra­gon 810 a Snap­dra­gon 425. Spo­loč­nosť však plá­nu­je na­sa­diť jej pod­po­ru do všet­kých či­pov zo sé­rií Snap­dra­gon 400, 600 a 800.

S pr­vý­mi tab­let­mi a te­le­fón­mi so Sen­se ID by sme sa moh­li stret­núť na tr­hu v dru­hej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka.

Zdroj: li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter