Intel chce Moorovo pravidlo dodržať aj pri 7 nm procese

Kon­com feb­ruára pred ot­vo­re­ním po­du­ja­tia Inter­na­tio­nal So­lid-Sta­te Cir­cuits Con­fe­ren­ce (ISSCC) us­ku­toč­nil In­tel kon­fe­renč­ný ho­vor s no­vi­nár­mi, kde pos­ky­tol ak­tuál­ne in­for­má­cie o svo­jom no­vom 10 nm vý­rob­nom pro­ce­se. Mark Bohr z In­te­lu tu ho­vo­ril aj o tom, ako sa bu­de dodr­žia­vať Moo­rov zá­kon v tom­to a nas­le­du­jú­com 7 nm pro­ce­se.

Pr­vé či­py z 10 nm vý­ro­by by mal In­tel pod­ľa oča­ká­va­nia uviesť na pre­lo­me ro­kov 2016 a 2017. Spo­loč­nosť dú­fa, že sa jej ten­to­raz po­da­rí vy­hnúť meš­ka­niu, kto­ré pos­tih­lo vy­da­nie pro­ce­so­rov Broadwell a bo­lo spô­so­be­né nep­red­ví­da­teľ­nou zlo­ži­tos­ťou 14 nm vý­ro­by. Mark Bohr vy­jad­ril pres­ved­če­nie, že aj pri 10 nm vý­ro­be sa po­da­rí dodr­žať Moo­rov zá­kon, pod­ľa kto­ré­ho sa prib­liž­ne kaž­dých 18 me­sia­cov zdvoj­ná­so­bí hus­to­ta tran­zis­to­rov na či­poch, čím sa pri za­cho­va­ní rov­na­kej veľ­kos­ti zdvoj­ná­so­bí vý­kon. A sú­čas­né tem­po po­lo­vo­di­čo­vej tech­no­ló­gie mô­že pod­ľa Boh­ra pok­ra­čo­vať aj pri 7 nm vý­ro­be (v ro­ku 2018).

moore_law_below_10nm.png

In­tel tvr­dí, že 7 nm vý­rob­ný pro­ces si bu­de vy­ža­do­vať no­vé ma­te­riá­ly, a tak 10 nm bu­de ko­neč­ná pre kre­mí­ko­vé či­py. Prav­de­po­dob­nou náh­ra­dou kre­mí­ka bu­dú po­lo­vo­di­če ty­pu ar­ze­ni­du in­dia a gá­lia (In­GaAs), kto­ré ma­jú vy­ššiu po­hyb­li­vosť elek­tró­nov ako kre­mík, čo zna­me­ná , že umož­nia vý­ro­bu men­ších a rých­lej­ších či­pov. Za­tiaľ však nie sú zná­me ni­ja­ké kon­krét­ne de­tai­ly.

Po­kiaľ ide o té­mu extrém­ne ultra­fia­lo­vej li­tog­ra­fie, z vy­jad­re­ní In­te­lu vy­plý­va, že pre pretr­vá­va­jú­ce prob­lé­my s jej na­sa­de­ním sa fir­ma chys­tá prip­ra­viť 10 nm a 7 nm pro­ces bez nej.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com
pcworld.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter