Boston Dynamics vyvinul nového robotického psa, ustojí aj kopanec do brucha

Spo­loč­nosť Bos­ton Dy­na­mics sa za­ča­la za­obe­rať vý­vo­jom ro­bo­tov už dáv­no pred­tým, než ju kú­pil Goog­le. V sú­čas­nos­ti sa mô­že pý­šiť no­vým štvor­no­hým ro­bo­tom pri­po­mí­na­jú­cim psa, kto­ré­ho naz­va­la Spot. Ten sa do­ká­že udr­žať na všet­kých šty­roch, a to aj v ná­roč­nom te­ré­ne.

Pred­me­tom zá­uj­mu spo­loč­nos­ti sa stal vý­skum po­hy­bo­vej fy­zio­ló­gie zvie­rat a svo­je poz­nat­ky nás­led­ne ap­li­ku­je na vy­vi­nu­tie no­vých zvie­ra­cích ro­bo­tov. Ro­bo­pes Spot je zmen­še­ná a zlep­še­ná ver­zia je­ho pred­chod­cu Big Do­ga. Má hmot­nosť o nie­čo viac ako 72 ki­log­ra­mov, je elek­tric­ky po­há­ňa­ný a hyd­raulic­ky ov­lá­da­ný. Spot je vy­ba­ve­ný veľ­kým poč­tom sen­zo­rov, kto­ré mu umož­ňu­jú pre­ko­nať aj sťa­že­né pod­mien­ky. Je us­pô­so­be­ný na po­hyb v inter­iéri, ako aj v exte­rié­ri. Do­ká­že cho­diť aj klu­sať, ne­má prob­lém pre­ko­nať str­mý svah, vy­liezť po scho­doch ale­bo do­kon­ca cho­diť po ľa­de. V ne­rov­nom te­ré­ne sa orien­tu­je po­mo­cou LI­DA­Ru, kto­rý má na­mies­to očí.

0209_robotdog.gif

Ro­bo­pes Spot by sa mal vy­uží­vať po­čas zá­chran­ných a pát­ra­cích ak­cií, a to hlav­ne
na mies­tach, kto­ré sú ne­dos­tup­né bez­pi­lot­ným lie­tad­lám.

Na ob­ráz­ku mô­že­te vi­dieť, ako sa ro­bo­pes Spot ľah­ko vy­rov­ná aj s po­riad­nym ko­pan­com do re­bier.

0209_robotdog2.gif

Video:


Zdroj: the­ver­ge.com, the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter