Nové technológie strojnásobia výdrž smartfónov

No­vý typ pa­mä­te, kto­rý vy­vi­nul Sam­sung s náz­vom ePOP ob­sa­hu­je v se­be 3 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 32 GB úlo­žis­ko. ePOP ob­sa­hu­je všet­ko pot­reb­né, tak­že je mož­né ten­to kom­po­nent umies­tniť pria­mo na pro­ce­sor. Ušet­rí sa tým časť mies­ta (údaj­ne až 40 %), kto­ré mô­že byť vy­uži­té napr. ba­té­riou.

Spo­meň­me aj ďal­šie mo­der­né tech­no­ló­gie, kto­ré sú reál­ne dos­tup­né. Napr. za­ria­de­nia Nexus 6 a Droid Tur­bo vy­uží­va­jú tech­no­ló­giu Quick Char­ge od Qual­com­mu - ten na­bi­je 3300 mAh ba­té­riu z 0 % na 60 % po­čas 30 mi­nút.

Z „teo­re­tic­kých" tech­no­ló­gií nás za­ujal iz­rael­ský star­tup Sto­re­Dot, kto­rý na­bi­je špe­ciál­ny typ ba­té­rie v prie­be­hu 30 se­kúnd. Spo­meň­me aj no­vý typ ba­té­rie, kto­rý nah­ra­dil gra­fit oxidom ti­ta­ni­či­tým ale­bo ďal­šiu tech­no­ló­giu, kto­rá vy­uží­va lí­tium-ko­vo­vé fó­lie. Ne­za­bú­daj­me ani na sof­tvé­ro­vé zme­ny. Tak­že ak vám va­dí sla­bá vý­drž ba­té­rie - už čos­ko­ro to bu­de lep­šie!

Zdroj: for­bes.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter