Britským vedcom sa podarilo preniesť dáta vzduchom rýchlosťou 1 TB/s

Vý­skum­ní­ci z Ino­vač­né­ho cen­tra 5G na Uni­ver­si­ty of Surrey (5GIC) do­siah­li pri tes­to­va­ní rých­losť sie­te pia­tej ge­ne­rá­cie je­den te­ra­bit za se­kun­du (Tb/s), čo je nie­koľ­ko­ná­sob­ne viac, než do­vo­ľu­jú sú­čas­né dá­to­vé spo­je­nia. Tech­no­ló­gia by pod­ľa ved­cov moh­la byť pred­sta­ve­ná ve­rej­nos­ti v ro­ku 2018, v Bri­tá­nii by po­tom moh­la byť na­sa­de­ná do os­trej pre­vádz­ky o dva ro­ky nes­kôr.

S 1 Tb/s by bo­lo teo­re­tic­ky mož­né stiah­nuť sú­bor, kto­rý je sto­ná­sob­ne väč­ší než štan­dard­ný film, asi za tri se­kun­dy. Rých­losť sťa­ho­va­nia je tak viac ako 65 000× vy­ššia než pri 4G pri­po­je­ní. Tre­ba po­dot­knúť, že ved­com zo Surrey sa po­da­ri­lo do­siah­nuť nao­zaj ne­ví­da­né rých­los­ti - nap­rík­lad Sam­sung v pred­chá­dza­jú­cich tes­toch do­sia­hol rých­losť "len" 7,5 Gb/s.

"Vy­vi­nu­li sme nie­koľ­ko pre­lo­mo­vých tech­no­ló­gií a jed­na z nich nám umož­ňu­je bez­drô­to­vo pre­ná­šať dá­ta rých­los­ťou 1 Tb/s. To je po­rov­na­teľ­né s op­tic­ký­mi vlák­na­mi s tým roz­die­lom, že my to ro­bí­me bez­drô­to­vo," uvie­dol pro­fe­sor Ra­him Ta­fa­zol­li z 5GIC pre webo­vý por­tál V3 a do­dal, že je­ho tím pre­nos dát tes­to­val v la­bo­ra­tó­riu na vzdia­le­nosť 100 met­rov.

Nie je te­da is­té, či po­dob­né rých­los­ti bu­de mož­né do­siah­nuť aj v reál­nych pod­mien­kach. Pro­fe­sor Ta­fa­zol­li uvie­dol, že pred tým, než bu­de tech­no­ló­gia de­monštro­va­ná na ve­rej­nos­ti, chce je­ho tím vy­ko­nať eš­te nie­koľ­ko tes­tov.

"Chce­me byť pr­ví na sve­te, kto bu­de môcť do­siah­nuť ta­ké­to vy­so­ké rých­los­ti," po­ve­dal Ta­fa­zol­li. Brit­ský re­gu­lá­tor Of­com za­ve­de­nie sie­tí pia­tej ge­ne­rá­cie pod­po­ru­je a mi­nu­lý me­siac vy­zval pred­sta­vi­te­ľov od­bor­nej ve­rej­nos­ti na ďal­šie ro­ko­va­nia na tú­to té­mu. Of­com uvie­dol, že 5G bu­de môcť vy­uží­vať veľ­mi vy­so­ké frek­ven­čné spek­trum nad 6 GHz.

Re­gu­lá­tor ďa­lej do­dal, že pod­ľa je­ho od­ha­dov bu­dú sie­te pia­tej ge­ne­rá­cie v reál­nom pros­tre­dí schop­né po­núk­nuť rých­losť sťa­ho­va­nia me­dzi 10 a 50 Gb/s, pri­čom pri 4G to je v prie­me­re len 15 Mb/s.

Ako však po­ve­dal pro­fe­sor Ta­fa­zol­li, než bu­de 5G dos­tup­né pre ši­ro­kú ve­rej­nosť, bu­de tre­ba eš­te pre­ko­nať ur­či­té pre­káž­ky.

"Dô­le­ži­tý as­pekt 5G je to, ako bu­de pod­po­ro­vať ap­li­ká­cie, kto­ré sa ob­ja­via v bu­dúc­nos­ti. Ne­vie­me, aké ap­li­ká­cie sa bu­dú pou­ží­vať v ro­ku 2020, 2030 ale­bo 2040, ale vie­me, že bu­dú veľ­mi cit­li­vé na ones­ko­re­nie. La­ten­ciu pre­to mu­sí­me dos­tať pod jed­nu mi­li­se­kun­du," do­dal Ta­fa­zol­li.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter