Inteligentné nohavice vybavené umelými svalmi postavia na nohy vozíčkarov

Os­la­be­ná mo­bi­li­ta ľu­dí, prí­pad­ne pos­tih­nu­tia, kto­ré po­hyb úpl­ne zne­mož­ňu­jú - to sú hlav­né prob­lé­my, kto­ré by ma­li rie­šiť no­vé in­te­li­gen­tné no­ha­vi­ce. Vy­ví­ja­jú ich brit­skí exper­ti v ro­bo­ti­ke a chcú ich vy­ba­viť ume­lý­mi sval­mi.

Tím vý­skum­ní­kom z uni­ver­zi­ty v Bris­to­le ve­rí, že ta­ký­to kus ob­le­če­nia by mo­hol vý­raz­ne zjed­no­du­šiť ži­vot sta­rých ale­bo pos­tih­nu­tých ľu­dí. Tí ma­jú čas­to prob­lém s os­la­be­nou mo­bi­li­tou. Špe­ciál­ne no­ha­vi­ce by však ma­li even­tuál­ne nah­ra­diť aj in­va­lid­né vo­zí­ky.

Pod­ľa Dr. Jo­nat­ha­na Ros­si­te­ra je ten­to pro­jekt pr­vým vy­uži­tím „jem­nej" ro­bo­ti­ky v me­di­cí­ne a v pro­ce­se re­ha­bi­li­tá­cie. Vý­skum­ní­ci ma­jú k dis­po­zí­cii ka­pi­tál vo vý­ške 2 mi­lió­nov li­bier. Ume­lé sva­ly in­te­li­gen­tné­ho ob­le­če­nia sú tvo­re­né z in­te­li­gen­tné­ho ma­te­riá­lu a reak­tív­nych mo­le­kúl ma­te­riá­lu, kto­rý pri­po­mí­na plast. Je­ho vý­ni­moč­nosť spo­čí­va v tom, že do­ká­žu vy­vi­núť veľ­kú si­lu.

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter